“แผนโดยรวมของเขตการค้าเสรีนำร่อง (หูหนาน) ของจีน” หรือ “中国(湖南)自由贸易试验区总体方案”

09 October 2021
Source: 
Vijaichina

“แผนโดยรวมของเขตการค้าเสรีนำร่อง (หูหนาน) ของจีน” หรือ “中国(湖南)自由贸易试验区总体方案” ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 


๑. เหตุผลสำคัญของการมีข้อกำหนดโดยรวม แผนผังสถานที่ มาตรการงาน และกลไกการรับประกันสำหรับการก่อสร้างเขตการค้าเสรีนำร่อง ซึ่งต้องมีการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างชัดเจน รวมทั้งการมีกฎหมายท้องถิ่นและการสร้างความเป็นธรรมตลอดจนความโปร่งใส อันจะส่งผลให้เกิดสภาพแวดล้อมทางกฎหมายที่มีระบบสมบูรณ์ เพื่อสร้างเขตการค้าเสรีนำร่องที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพสูง

๒. เขตการค้าเสรีนำร่องหูหนานจำเป็นต้องดำเนินการโดยมุ่งเน้นการสร้างคลัสเตอร์การผลิตขั้นสูงระดับโลก การลงทุนระหว่างประเทศและทางเดินทางการค้าที่เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจแม่น้ำแยงซีและเขตอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า รวมทั้งเป็นเขตบุกเบิกสำหรับความร่วมมือเชิงลึกทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีน-แอฟริกา รวมถึงการปฏิรูปและการเปิดพื้นที่ภายในประเทศระดับสูงครั้งใหม่ เพื่อส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจระดับโลกในเขตการค้าเสรีนำร่อง และดำเนินการสร้างการลงทุนตลอดจนสภาพแวดล้อมทางการค้าที่เสรีและสะดวกสบาย อีกทั้งให้การคุ้มครองทางกฎหมายสำหรับการก่อสร้าง การพัฒนา การปฏิรูปและนวัตกรรมของเขตการค้าเสรีนำร่อง จึงเป็นความจำเป็นที่ต้องมีการกำหนดกฎระเบียบขึ้นสำหรับเขตการค้าเสรีนำร่องหูหนาน

๓. หากมองย้อนกลับไปที่การสร้างเขตการค้าเสรีนำร่องในประเทศ นับตั้งแต่การจัดตั้งเขตการค้าเสรีนำร่องในเซี่ยงไฮ้ เมื่อปีพ.ศ.๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน จีนมีเขตการค้าเสรีนำร่อง ๒๑ แห่งทั่วประเทศ โดยเขตการค้าเสรีนำร่องทั้งหมดมีการกำหนดกฎหมายและข้อบังคับ เมื่อพิจารณาจากแนวปฏิบัติด้านกฎหมายของเขตการค้าเสรีนำร่องที่ได้รับอนุมัติแล้วในจีน โดยทั่วไป กฎหมายท้องถิ่นฉบับสมบูรณ์จะได้รับการกำหนดขึ้น ใน ๓ รูปแบบ ได้แก่ (๑) รูปแบบแรก เป็นกฎหมายที่ครอบคลุมของสภาประชาชนประจำมณฑล (๒) รูปแบบที่ ๒ เป็นกฎหมายที่ครอบคลุมระดับประเทศและรูปแบบกฎหมายพิเศษของสภาประชาชนระดับมณฑล (๓) รูปแบบที่ ๓ เป็นรูปแบบกฎหมายของรัฐบาล

 


บทสรุป จากมุมมองของเนื้อหาด้านกฎหมายและข้อบังคับของเขตการค้าเสรีนำร่องหูหนานจะมีความคล้ายคลึงกับเขตการค้าเสรีนำร่องอื่นๆ โดยเฉพาะกฎระเบียบส่วนใหญ่รวมถึงระบบการจัดการ การส่งเสริมการลงทุน การอำนวยความสะดวกทางการค้า นวัตกรรมบริการทางการเงิน และสภาพแวดล้อมของหลักนิติธรรม แต่อย่างไรก็ตาม กฎหมายของเขตการค้านำร่องที่เกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะนั้นจะมีลักษณะเฉพาะและสะท้อนถึงภารกิจพิเศษที่รัฐบาลได้มอบหมาย อาทิ กฎระเบียบของเขตการค้าเสรีนำร่องฝูเจี้ยนจะเน้นความร่วมมือระหว่างฝูเจี้ยนและเกาะไต้หวัน กฎระเบียบของเขคการค้าเสรีนำร่องเหลียวหนิงจะเน้นการเปิดความร่วมมือกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือในขณะที่เขตการค้าเสรีนำร่องกว่างซีจ้วง (กวางสี) จะเน้นการเปิดความร่วมมือกับอาเซียน เป็นต้น

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://hn.rednet.cn/content/2021/10/01/10256387.html )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box