สนธิสัญญามาร์ราเคชว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงงานลิขสิทธิ์ที่เผยแพร่อยู่ทั่วไป สำหรับคนตาบอด ผู้พิการทางการมองเห็น หรือผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ เริ่มมีผลบังคับใช้ในประเทศจีน

11 May 2022
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสนธิสัญญามาร์ราเคชว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงงานลิขสิทธิ์ที่เผยแพร่อยู่ทั่วไป สำหรับคนตาบอด ผู้พิการทางการมองเห็น หรือผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ เริ่มมีผลบังคับใช้ในประเทศจีนแล้วตั้งแต่วันที่ ๕ พ.ค.๖๕ โดยจีนเป็นประเทศสมาชิกลำดับที่ ๘๕ ที่เข้าร่วมเป็นภาคีสนธิสัญญาดังกล่าว


สนธิสัญญามาร์ราเคช (马拉喀什条约 / Marrakesh Treaty) มีการลงมติที่เมืองมาร์ราเคช ประเทศโมร็อกโก เมื่อวันที่ ๒๗ มิ.ย.๕๖ และได้มีการบริหารจัดการโดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization) ซึ่งเป็นหน่วยงานพิเศษแห่งสหประชาชาติ ทั้งนี้ สนธิสัญญากำหนดให้ฝ่ายต่าง ๆ ต้องรับประกันสิทธิที่เท่าเทียมกันของผู้ที่มีความบกพร่องด้านการพิมพ์ในการทำงานและรับการศึกษา

 

ประเทศจีนได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งเสมอมาในการปกป้องสิทธิของผู้พิการทางสายตาและผู้พิการทางการอ่าน ฯลฯ เพื่อมีความสนุกกับการทำงานและได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะหลังสนธิสัญญามาร์ราเคชมีผลบังคับใช้ในจีน จะยิ่งทำให้ชีวิตจิตวิญญาณและวัฒนธรรมของผู้ที่มีการบกพร่องทางการอ่านในจีนดีขึ้นอย่างมาก รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนที่มีความบกพร่องในจีนกับต่างประเทศ อีกทั้งส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานดีเด่นของจีนในต่างประเทศ ตลอดจนเป็นการเพิ่มเสียงและบทบาทของจีนในด้านลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศต่อไป อันแสดงให้เห็นภาพลักษณ์ระดับสากลของจีนในการพัฒนากิจการของผู้พิการอย่างแข็งขันและเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเต็มที่

 

 

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://stdaily.com/index/kejixinwen/202205/9a93e0802f58435cb08ebdf828ed5862.shtml )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box