สำนักงานสารนิเทศแห่งคณะรัฐมนตรีจีนได้เผยแพร่สมุดปกขาว เรื่อง “ร่วมกันสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันในโลกไซเบอร์”

16 November 2022
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานสารนิเทศแห่งคณะรัฐมนตรีจีนได้เผยแพร่สมุดปกขาว เรื่อง “ร่วมกันสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันในโลกไซเบอร์” เมื่อวันที่ ๗ พ.ย.๖๕ เพื่อนำเสนอข้อเสนอของจีนในการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นในโลกไซเบอร์ โดยสิ่งที่จีนสนับสนุนคือการเปิดกว้าง ความร่วมมือ การไม่แบ่งแยก รวมทั้งการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โลกไซเบอร์เป็นบ้านของมนุษยชาติ และอนาคตของโลกไซเบอร์ควรถูกควบคุมโดยทุกประเทศในโลก ซึ่งไม่ควรตัดสินโดยประเทศเดียวหรือหลายประเทศ

 

ในการกำกับดูแลด้านไซเบอร์ในระดับโลก จีนสนับสนุนบทบาทของสหประชาชาติในฐานะช่องทางหลัก และจีนยังสนับสนุนให้ประชาคมระหว่างประเทศปฏิบัติตามการปรึกษาหารืออย่างกว้างขวาง การร่วมสร้างและแบ่งปัน การเสริมสร้างความร่วมมือและร่วมกันกำหนดกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศสำหรับโลกไซเบอร์ จีนยินดีที่จะกระชับความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก ร่วมกันส่งเสริมการปฏิรูปและสร้างระบบธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ตทั่วโลก และทำงานร่วมกันเพื่อสร้างประชาคมที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นสำหรับอนาคตร่วมกันในโลกไซเบอร์

 

สมุดปกขาวระบุว่า การพัฒนาอินเทอร์เน็ตและธรรมาภิบาลของจีนมีส่วนสนับสนุนในเชิงบวกในการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันในโลกไซเบอร์ และนำเสนอถึงข้อเสนอของจีน ทั้งนี้ ประเทศต่างๆ ในโลกมีเงื่อนไขของชาติ ระบบการเมืองที่แตกต่างกัน และภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ทุกประเทศมีสิทธิ์เลือกเส้นทางการพัฒนาอินเทอร์เน็ตของตนเอง แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาและกำกับดูแลอินเทอร์เน็ตของจีนได้สำรวจประสบการณ์ในการสร้างประชาคมแห่งอนาคตร่วมกันในโลกไซเบอร์ และสนับสนุนภูมิปัญญาจีนและแนวทางการแก้ไขปัญหาของจีน

 

จีนเชื่อเสมอมาว่า ทุกประเทศไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ แข็งแกร่งหรืออ่อนแอ รวยหรือจน มีสิทธิ์มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันในการสร้างกฎเกณฑ์และระเบียบสากล การพัฒนาในอนาคตของโลกไซเบอร์ควรได้รับการควบคุมร่วมกันโดยประชาชนของทุกประเทศ ร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศที่เอื้อต่อการพัฒนาและร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาระดับโลก ซึ่งจีนต่อต้านการรังแกผู้อ่อนแอ "การสร้างกำแพงและป้อมปราการ" "การแยกตัวและทำลายการเชื่อมโยง" รวมทั้งต่อต้านลัทธิฝ่ายเดียวและความกดดันที่รุนแรง

 

จีนคัดค้านการแสวงหาความมั่นคงแบบเบ็ดเสร็จโดยแลกกับความมั่นคงของประเทศอื่น อีกทั้งคัดค้านการแข่งขันอาวุธทางไซเบอร์ทุกรูปแบบ โดยสนับสนุนการต่อสู้ร่วมกันเพื่อต่อต้านอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและการก่อการร้ายทางอินเทอร์เน็ต ต่อต้านการสอดส่องทางไซเบอร์และการโจมตีทางอินเทอร์เน็ต ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล การดำเนินการเจรจาและความร่วมมือในด้านความมั่นคงทางไซเบอร์อย่างแข็งขันเพื่อละทิ้งความคิดของสงครามเย็น แสวงหาสันติภาพผ่านความร่วมมือ โดยตระหนักถึงความปลอดภัยในบริบทของการรักษาความปลอดภัยสากล

 

โลกไซเบอร์เป็นสากล และเป็นการยากสำหรับประเทศใดที่จะบรรลุธรรมาภิบาลทางไซเบอร์อย่างมีประสิทธิภาพด้วยตัวเอง จีนให้คำมั่นเสมอมาที่จะกระตุ้นให้รัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ วิสาหกิจ และหน่วยงานคลังสมองได้ร่วมมือกันปรับปรุงกลไกการเจรจาและปรึกษาหารือในโลกไซเบอร์ เพื่อให้ระบบกำกับดูแลอินเทอร์เน็ตทั่วโลกมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผลยิ่งขึ้น ตลอดจนสะท้อนความปรารถนาและความสนใจของประเทศส่วนใหญ่ในลักษณะที่สมดุลมากขึ้น

 

 

ประมวลโดย พลโท ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://news.china.com.cn/2022-11/07/content_78506041.html )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box