แนวคิดของจีนต่อการสร้าง “ฟาร์มแห่งอนาคต” (ตอนที่ ๑)

23 January 2023
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดของจีนต่อการสร้าง “ฟาร์มแห่งอนาคต” (ตอนที่ ๑) ซึ่งหมายถึงการประยุกต์ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและแนวคิดการจัดการยุคใหม่ การเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างการจัดการในการผลิตทางการเกษตร โมเดลธุรกิจ และระบบการจัดจำหน่ายอย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มผลประโยชน์ด้านการเกษตรอย่างครบวงจรและความสามารถในการแข่งขันทางอุตสาหกรรม การเกษตรรูปแบบใหม่ที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของเกษตรกรและพื้นที่ชนบท

 

๑. เป้าหมายของการสร้างฟาร์มแห่งอนาคต

 

๑.๑ เพื่อการปรับปรุงผลประโยชน์ที่ครอบคลุม เร่งการสร้างกลไกการผลิต การแปลงเป็นดิจิทัล และข่าวกรอง เสริมสร้างการบูรณาการกับเทคโนโลยีสารสนเทศรุ่นใหม่และเทคโนโลยีการเกษตรขั้นสูง และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและระดับการจัดการของฟาร์ม

 

๑.๒ เพื่อความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น เร่งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีชีวภาพรุ่นใหม่เชิงลึก ปรับปรุงระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่อัจฉริยะอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมคุณภาพ ความปลอดภัย และคุณภาพของสินค้าเกษตร

 

๑.๓ เพื่อความสามารถในการแบ่งปันความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้น โดยคิดค้นรูปแบบค่าเช่าที่ดิน ส่วนแบ่งเงินปันผล ค่าจ้างแรงงาน ความช่วยเหลือและการจับคู่ ฯลฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมการจ้างงานและรายได้ของเกษตรกร เพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจส่วนรวมในชนบท คิดค้นแนวคิดการพัฒนา เร่งรัดการรวมกลุ่มของอุตสาหกรรมขั้นปฐมภูมิ ขั้นทุติยภูมิ และขั้นตติยภูมิ สร้างและปรับปรุงกลไกการเชื่อมโยงผลประโยชน์ระหว่างเกษตรกรรายย่อยกับระบบอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่

 

๒. ประเภทของการสร้างฟาร์มแห่งอนาคต

 

๒.๑ เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี ดำเนินการบริการทางสังคมอย่างแข็งขัน เช่น การจัดหาต้นกล้า การดำเนินงานด้านยานยนต์ และการเป็นผู้ดูแลที่ชาญฉลาด ด้วยการเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ ผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ หน่วยเวลา และบุคลากรของหน่วยได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญ ในแง่ของการเป็นผู้นำการพัฒนาของ อุตสาหกรรมการเกษตรด้วยเทคโนโลยี มีบทบาทนำและเป็นแบบอย่างที่ชัดเจน

 

๒.๒ เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมที่มีอิทธิพลอย่างมากในอุตสาหกรรม การจัดตั้งแบรนด์ที่ได้เปรียบในระดับภูมิภาค มีบทบาทนำและเป็นแบบอย่างที่ชัดเจนในการผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตร

 

สรุปได้ว่า การก่อสร้างฟาร์มแห่งอนาคต คือ "3+5+N" โดย "3" หมายถึงการสนับสนุนหลักสามประการของสมองด้านอุตสาหกรรมการเกษตร ชุดแอปพลิเคชันสนับสนุนทางการเกษตร และแอปพลิเคชันการจัดการฟาร์มดิจิทัลในอนาคต สำหรับ"5" หมายถึงโครงการเสริมสร้างศักยภาพ ๕ ประการ ส่วน "N" หมายถึงสถานการณ์การใช้งาน N เช่น ฟาร์มในอนาคต และทุ่งหญ้าในอนาคต

 

 

ประมวลโดย พลโท ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://zj.news.cn/2022-08/31/c_1128965565.htm )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box