แนวคิดของจีนต่อการสร้าง “ฟาร์มแห่งอนาคต” (ตอนที่ ๒ - จบ)

23 January 2023
Source: 
Vijaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดของจีนต่อการสร้าง “ฟาร์มแห่งอนาคต” (ตอนที่ ๒ - จบ) โดยเนื้อหาสาระของการสร้างฟาร์มแห่งอนาคต ประกอบด้วย

 

๑. การจัดสรรปัจจัยการผลิตให้เหมาะสม เช่น ทรัพยากรที่ดิน สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ เชื้อพันธุกรรมและแหล่งที่มา น้ำ ปุ๋ยและโภชนาการ วัคซีนและสารกำจัดศัตรูพืช วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความสามารถทางวิชาชีพ ฯลฯ ปรับปรุงกลไกนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคนิค พัฒนาบริการทางสังคม ปรับปรุงคุณภาพของปัจจัย เพิ่มเนื้อหาของปัจจัย การป้อนปัจจัยที่เข้มข้น และการผสมผสานปัจจัยที่เหมาะสม ฯลฯ เวลาและพื้นที่การจัดการที่แคบลง การเพิ่มความสามารถในการปรับตัวและเพิ่มผลประโยชน์ที่ครอบคลุม

 

๒. การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ด้านการเกษตร ยกระดับคุณภาพของแรงงานภาคเกษตร จัดระเบียบบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อดำเนินการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ปรับปรุงเนื้อหาทางเทคโนโลยีและคุณภาพขององค์ประกอบ และสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรม

 

๓. การผลิตอัจฉริยะ โดยดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้เครื่องจักรของกระบวนการผลิตทางการเกษตรทั้งหมด และสร้างระบบการทำงานที่ใช้เครื่องจักรทั้งกระบวนการ ส่งเสริมการบูรณาการเชิงลึกของเทคโนโลยีสารสนเทศยุคหน้า เช่น Internet of Things เข้ากับเทคโนโลยีการเกษตรและอุปกรณ์ปฏิบัติการ และสร้างระบบตรวจสอบและควบคุมแบบดิจิทัลที่แม่นยำ

 

๔. การตรวจสอบทรัพยากรข้อมูลและการบูรณาการพืชไร่นาและเทคโนโลยีอื่นๆ แบบจำลองการควบคุมที่แม่นยำสำหรับการควบคุมสิ่งแวดล้อม การจัดการน้ำและปุ๋ย การจัดหาสารอาหาร รวมทั้งการป้องกันและควบคุมศัตรูพืชและโรค

 

๕. ระบบนิเวศอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายคือผลิตภัณฑ์เกษตรที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูงและระบบนิเวศน์สีเขียว โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เสริมความแข็งแกร่งของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เช่น การผลิตสีเขียวและการใช้ทรัพยากรของเสีย สร้างความมั่นใจในคุณภาพและ ความปลอดภัยของสินค้าเกษตร ส่งเสริมการรีไซเคิลทรัพยากรและการอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิต มีประสิทธิภาพ ลดการปล่อยคาร์บอนต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ และสร้างรูปแบบการพัฒนาระบบนิเวศสีเขียวอย่างยั่งยืน

 

๖. สำหรับมูลสัตว์และมูลสัตว์ปีกนั้นถูกจัดประเภทและนำไปใช้ประโยชน์อย่างครอบคลุมโดยการคืนทุ่งสู่ป่า การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การแปลงก๊าซชีวภาพ ฯลฯ สำหรับปศุสัตว์และสัตว์ปีกที่ป่วยและตายจะได้รับการบำบัดจากส่วนกลางผ่านศูนย์บำบัดที่ไม่เป็นอันตราย สำหรับพืชผล ฟางข้าว พลังงาน ปุ๋ย การใช้ประโยชน์อย่างครอบคลุมของวิธีการต่างๆ เช่น อาหารสัตว์ วัสดุพื้นฐาน และวัตถุดิบ ได้ให้กำเนิดอุตสาหกรรมการใช้ประโยชน์จากของเสียทางการเกษตร

 

๗. เสริมสร้างการควบคุมดิจิทัลของปัจจัยการผลิต (ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง วัคซีน และยารักษาสัตว์ ฯลฯ) สร้างและใช้แบบจำลองการควบคุมอัจฉริยะ เช่น สภาพแวดล้อมการเจริญเติบโตของสัตว์และพืช อัตราส่วนสารอาหาร แนวโน้มการเติบโต และความปลอดภัยทางชีวภาพ และติดตามคุณภาพและ ความปลอดภัยของสินค้าเกษตรตลอดกระบวนการ

 

๘. สร้างระบบตรวจสอบการปล่อยคาร์บอนสำหรับแต่ละลิงค์ในการผลิตทางการเกษตร สร้างการวิเคราะห์และประเมินการประหยัดพลังงานและลดการปล่อยมลพิษและแบบจำลองการตัดสินใจด้านการจัดการ และปรับปรุงความสามารถในการประหยัดพลังงานและลดคาร์บอนของอุปกรณ์ปฏิบัติการ

 

๙. การจัดการที่มีประสิทธิภาพผ่านการเชื่อมต่อระหว่างกันและการแบ่งปันระบบการจัดการดิจิทัลของฟาร์มแห่งอนาคตและแอปพลิเคชันบริการทางอุตสาหกรรมของแผนกการจัดการทุกระดับ เสริมความแข็งแกร่งให้กับการจัดการแบบบูรณาการและการจัดตารางเวลาแบบรวมศูนย์ของข้อมูลองค์ประกอบในห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั้งหมด กระบวนการผลิตทั้งหมด และ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ทั้งหมด และดำเนินการขุดข้อมูลและประมวลผลการวิเคราะห์ สร้างระบบการตัดสินใจที่ชาญฉลาด สร้างความสามารถในการบริการทางสังคม และปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการอุตสาหกรรมและระดับการจัดการ

 

๑๐. การกระจายการทำงานโดยอาศัยรูปแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีอยู่ผ่านบริการขยาย "เกษตรกรรม+" สถานการณ์เต็มรูปแบบ ส่งเสริมการบูรณาการข้ามพรมแดนของรูปแบบต่างๆ ในอุตสาหกรรมการเกษตร คิดค้นรูปแบบองค์กร สำรวจกลไกการกระจายปัจจัยนำเข้าและรูปแบบการจัดการใหม่ๆ เสริมสร้างศักยภาพทางเทคโนโลยี และรูปแบบการรวมกลุ่มทางอุตสาหกรรม เพื่อเป็นผู้นำและขับเคลื่อนเกษตรกรโดยรอบและหน่วยงานด้านการเกษตรให้ตระหนักถึงความสามารถในการสาธิตของความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน

 

๑๑. การอิงตามการผลิตทางการเกษตรและชนบทที่สวยงาม โดยให้บริการเสริม "เกษตร+" ที่มีมูลค่าเพิ่มข้ามพรมแดนและเต็มรูปแบบ เช่น การทำให้วิทยาศาสตร์การเกษตรเป็นที่นิยม ประสบการณ์เชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ฟังก์ชั่นการบริการที่ครบวงจรและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่น่าอยู่และเหมาะสม

 

๑๒. การมุ่งเน้นไปที่องค์ประกอบต่างๆ อาทิ ประสบการณ์ของผู้บริโภคและการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าเกษตร ประสบการณ์เกี่ยวกับสัญลักษณ์ตราสินค้า เป็นต้น การสร้างระบบมูลค่าและเครดิตสำหรับการผลิตอย่างเป็นระบบและการจัดการตราสินค้า รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันหลักของฟาร์มในอนาคต

 

 

ประมวลโดย พลโท ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://zj.news.cn/2022-08/31/c_1128965565.htm )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box