เป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจประจำปีประมาณ ๕% สามารถเข้าใจได้จากสามประการ

16 March 2023
Source: 
Vijiaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการที่ นายจ้าว เฉินซิน รองประธานคณะกรรมการพัฒนาและการปฏิรูปแห่งชาติของจีน กล่าวว่าเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจประจำปีประมาณ ๕% สามารถเข้าใจได้จากสามประการ


ประการแรกคือ จีนยังเป็นประเทศกำลังพัฒนา โดยการพัฒนาเป็นภารกิจสำคัญอันดับแรก การบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในการประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ ๒๐ ต้องรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจให้เหมาะสมในระยะยาวบนพื้นฐานแห่งการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิผลในการพัฒนา ในขณะเดียวกันวางแผนแม่บทผลักดันขยายการมีงานทำ ปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ป้องกันและคลี่คลายความเสี่ยงขณะที่ต้องรักษาอัตราการเติบโตที่พอสมควรในระดับหนึ่ง

 

ประการที่สองคือ เป้าหมายการคาดการณ์อยู่ที่ร้อยละ ๕ สอดคล้องกับแนวโน้มการดำเนินงานทางเศรษฐกิจ สอดคล้องกับกฎแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นประโยชน์ในการโน้มน้าวให้หน่วยงานต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจโดยมุ่งไปที่การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิผลให้มากขึ้น เร่งสร้างโครงสร้างการพัฒนาใหม่ ผลักดันการพัฒนาด้วยคุณภาพสูง

 

ประการที่สามคือ พื้นที่ต่าง ๆ ของจีนมีความมั่นใจและแรงขับเคลื่อนที่เพียงพอ ได้ตั้งเป้าหมายคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจประจำท้องถิ่น ตามสถิติและการวิเคราะห์ ในจำนวน ๓๑ มณฑล(เขตปกครองตนเอง นครขึ้นต่อรัฐบาลกลาง) เป้าหมายของ ๒๗ มณฑลสูงกว่าตัวเลขของประเทศ โดยมี ๒๓ มณฑลอยู่ที่ร้อยละ ๕.๕ หรือสูงกว่านั้น โดยความเชื่อมั่นในการพัฒนาและมาตรการเชิงปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมซึ่งนำมาใช้ในพื้นที่ต่างๆ ของจีนได้สร้างประโยชน์และวางรากฐานสำหรับการบรรลุเป้าหมายของประเทศ

 

 

ประมวลโดย พลโท ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://news.cctv.com/2023/03/06/ARTIsn3kjm2zxhWCOkf9nkIF230306.shtml และเว็บไซต์ https://tianmunews.com/news.html?id=2389997&from_channel=5d8b4d25cf8dfd0001a4143c&top_id=2390015 )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box