แนวคิดในการสร้างความร่วมมือที่มีคุณภาพสูงเพื่อสร้างยุคใหม่ของการพัฒนาระดับโลก จากสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน เมื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย.๖๕ (ตอนที่ ๑)

17 March 2023
Source: 
Vijiaichina

ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดในการสร้างความร่วมมือที่มีคุณภาพสูงเพื่อสร้างยุคใหม่ของการพัฒนาระดับโลก จากสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน เมื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย.๖๕ (ตอนที่ ๑) กล่าวคือ

 

การพัฒนาเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับสังคมของมนุษย์ การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเท่านั้นที่จะทำให้ความฝันของประชาชนเกี่ยวกับการมีชีวิตที่ดีและความสงบสุขทางสังคมเป็นจริงได้ เป็นเวลานานแล้วที่ประเทศกำลังพัฒนาได้พยายามอย่างต่อเนื่องในการสำรวจเส้นทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพของประเทศตนเองและบรรลุการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งประสบความสำเร็จอย่างน่าทึ่ง ประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนาคิดเป็นครึ่งหนึ่งของเศรษฐกิจโลก อีกทั้งมีความก้าวหน้าอย่างมากในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษา สังคมและวัฒนธรรม

 

ในปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้กลืนกินความสำเร็จด้านการพัฒนาของโลกเป็นเวลาหลายปี การปฏิบัติตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติในปี ๒๐๓๐ (พ.ศ.๒๕๗๓) ถูกขัดขวาง เกิดช่องว่างระหว่างความเป็นฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้ที่กว้างขึ้น ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานอยู่ในขั้นวิกฤติ บางประเทศทำให้ประเด็นการพัฒนากลายเป็นเรื่องการเมือง รวมทั้งกำหนดบทลงโทษขั้นรุนแรงเพื่อสร้างความแตกแยกและการเผชิญหน้า ในขณะเดียวกัน ประชาชนของทุกประเทศมีความต้องการสันติภาพ การพัฒนา และความร่วมมือมากขึ้น ประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนามีเจตจำนงที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในการรวมตัวกันและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับตนเอง และการเกิดขึ้นของการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรอบใหม่และการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมนำมาซึ่งโอกาสให้กับประเทศต่างๆ มากขึ้น

 

นี่เป็นยุคที่เต็มไปด้วยความท้าทาย แต่ก็เป็นยุคที่เต็มไปด้วยความหวังเช่นกัน โดยต้องมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวโน้มทั่วไปของการพัฒนาโลก เสริมสร้างความมั่นใจ ดำเนินการร่วมกัน และทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมการพัฒนาระดับโลก และสร้างรูปแบบการพัฒนาที่มีความครอบคลุม ความสมดุล การประสานงานและการไม่แบ่งแยก ความร่วมมือแบบ win-win และความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน

 

ประการแรก เราต้องทำงานร่วมกันเพื่อสร้างฉันทามติระหว่างประเทศเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนา ก็ต่อเมื่อประชาชนของทุกประเทศมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ความเจริญรุ่งเรืองคงอยู่ หลักประกันความปลอดภัย และสิทธิมนุษยชนมีรากฐานเท่านั้น เราต้องให้การพัฒนาเป็นศูนย์กลางของวาระระหว่างประเทศ ดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติปี ๒๐๓๐ (พ.ศ.๒๕๗๓) และสร้างฉันทามติทางการเมืองที่ทุกคนให้ความสำคัญกับการพัฒนาและทุกประเทศแสวงหาความร่วมมือ

 

ประการที่สอง เราต้องร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศที่เอื้อต่อการพัฒนา การเอาชนะลัทธิปกป้องเป็นการเอาชนะตนเอง การสร้างวงล้อมเล็กๆ มีแต่จะทำให้ตัวเองโดดเดี่ยว การคว่ำบาตรที่รุนแรงจะเป็นอันตรายต่อผู้อื่นและตนเอง การแยกและตัดอุปทานจะไม่ทำงานรวมทั้งจะไปได้ไม่ไกล เราต้องแสวงหาการพัฒนาอย่างจริงใจ ทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมการพัฒนา สร้างเศรษฐกิจโลกที่เปิดกว้าง และสร้างระบบธรรมาภิบาลระดับโลกและสภาพแวดล้อมเชิงสถาบันที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผลมากขึ้น

 

ประการที่สาม เราต้องร่วมกันปลูกฝังตัวขับเคลื่อนใหม่ในการพัฒนาระดับโลก นวัตกรรมเป็นแรงผลักดันแรกในการพัฒนา เราต้องส่งเสริมนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสถาบัน เร่งการถ่ายโอนเทคโนโลยีและการแบ่งปันความรู้ ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสมัยใหม่ สร้างสะพานเชื่อมกาทางดิจิทัล เร่งการเปลี่ยนแปลงคาร์บอนต่ำ และส่งเสริมการพัฒนาระดับโลกที่แข็งแกร่งขึ้น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

 

ประการที่สี่ เราต้องร่วมกันสร้างความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนา โดยความร่วมมือเท่านั้นที่จะทำให้เราบรรลุสิ่งที่ยิ่งใหญ่ สิ่งที่ดี และสิ่งที่ระยะยาว ประเทศที่พัฒนาแล้วต้องปฏิบัติตามพันธกรณี ประเทศกำลังพัฒนาต้องกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นขึ้น และฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้ต้องพบกันครึ่งทางเพื่อสร้างหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาระดับโลกที่เป็นปึกแผ่น เท่าเทียม สมดุล และครอบคลุม เพื่อไม่ให้ประเทศหรือบุคคลใดถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง จำเป็นต้องสนับสนุนสหประชาชาติในการมีบทบาทโดยรวมและประสานงานในความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระดับโลก และสนับสนุนให้ประชาคมธุรกิจ กลุ่มทางสังคม และคลังสมองของสื่อเข้าร่วมในความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระดับโลก

 

 

ประมวลโดย พลโท ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://brics2022.mfa.gov.cn/dtxw/202206/t20220624_10709757.html )

Announcement: 
0

Facebook Comments Box