อาร์ม ตั้งนิรันดร | กรุงเทพธุรกิจ | 26/10/2012
สิ่งที่น่าสนใจและแสดงให้เห็นว่าคนคนนี้ “ไม่ธรรมดา” ก็คือ ความทะเยอทะยานที่จะวางแผนเพื่อไปให้ถึงจุดสูงสุด
| 这篇文章曾出版在第七届泰国国家政治和公共管理研讨会论文集(2006年27-29日)研讨会在泰国蓝康恒大学举行。 | 08/06/2018
| Research paper presented at the 4th Chinese-Thai Strategic Research Seminar, 25-27 July 2015, organized by Huaqiao University, Xiemen, China. | 08/06/2018
| Journal of East Asian Studies, 13(1):187-211 | 08/06/2018
This study involves qualitative research based on the theoretical perspectives of water governance
| บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านจีนศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2559 “จีนศึกษา ภาษาจีน: บทบาทต่อประชาคมโลก” | 08/06/2018
องค์การยูเนสโก (UNESCO)ได้ประกาศให้จดหมายส่งเงินกลับบ้าน ของชาวจีนโพ้นทะเลเป็นมรดกความทรงจำของโลกในปี ค.ศ. 2013

Pages