ข้อคิดที่ได้จากการเข้าร่วมสัมมนาตามโครงการเรียนรู้ประเทศจีน หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคเอเชียอาคเนย์

22 June 2017
Source: 
Facebook พันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

วันนี้ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับข้อคิดที่ได้จากการเข้าร่วมสัมมนาตามโครงการเรียนรู้ประเทศจีน หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ เมื่อวันพุธที่ ๒๑ มิ.ย.๖๐ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ที่ร่วมกันจัดขึ้นโดยศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ศูนย์การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศแห่งประเทศจีน และศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 
๑. วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนา เพื่อเผยแพร่และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการความริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีน (OBOR/BRI) และโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของไทย (EEC) รวมถึงการพิจารณาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ระหว่างโครงการดังกล่าว ในอันที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศ โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชนทั้งของไทยและจีน ตลอดจนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงาน จำนวน ๑๗๐ คน  
 
๒. รูปแบบการสัมมนา
    ๒.๑ ในช่วงเช้าได้เรียนเชิญศาสตราจารย์หวาง อวี้จู่ จากสถาบันสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางกับความร่วมมือ ด้านเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคเอเชียอาคเนย์" และ ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง "ความร่วมมือ ทางยุทธศาสตร์ตามโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของไทยกับโครงการหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง"
    ๒.๒ ในช่วงบ่ายเป็นการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชนทั้งของไทยและจีน
 
 
๓. ข้อคิดที่ได้จากการเข้าร่วมสัมมนา โดยเฉพาะการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้วยการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญ รวมทั้งการปรับรูปแบบแผนงานจากการค้นพบนวัตกรรมใหม่ๆ และการปรับปรุงโครงสร้างการดำเนินการ ประกอบด้วย
    ๓.๑ การมีฐานข้อมูลที่ถูกต้องและพร้อมสำหรับการพิจารณา ซึ่งได้จากการศึกษาวิจัยของหน่วยงานคลังสมองที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ทั้งจากภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งมีกระบวนการในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอันจำเป็นต่อการสื่อสารและการสร้างทัศนคติ
    ๓.๒ การมีกลไกและช่องทางสำหรับการสื่อสารระหว่างรัฐต่อรัฐ และระหว่างรัฐกับประชาชนภายในรัฐ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งการปรับทัศนคติ โดยใช้ขีดความสามารถจากหลักการ ๓ ร่วม ได้แก่ ร่วมปรึกษาหารือ ร่วมพัฒนา และร่วมแบ่งปันผลประโยชน์
 
  
 
      
 
 
บทสรุป ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ระหว่างโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของไทยกับโครงการหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทางของจีนดังกล่าว ควรใช้พื้นฐานความสัมพันธ์จากปัจจัยหลักที่ประเทศไทยกับจีนไม่มีข้อขัดแย้งที่รุนแรงใดๆ และใช้ปัจจัยเสริมจากความใกล้ชิดเสมือนญาติสนิทในครอบครัวเดียวกัน รวมทั้งสร้างเงื่อนไขของความร่วมมือ ที่จะนำไปสู่ผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อสร้างความผูกพันต่อกัน แต่ประการสำคัญคือ ต้องมีการทำการบ้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปรึกษาหารือระหว่างกันมีความก้าวหน้า ภายใต้กรอบแนวคิดในการแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่าง
Announcement: 
Announcement

Facebook Comments Box

รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น ผอ.ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน แห่งวช. ให้สัมภาษณ์(ภาษาไทย) วิเคราะห์ “อนาคตเศรษฐกิจจีนต่ออาเซียน” ทางช่อง CCTV13 on air เมื่อ 5 มี.ค. 59
รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น ผอ.ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน แห่งวช. ให้­สัมภาษณ์เกี่ยวกับมุมมองต่อภาวะเศรษฐกิจจีน ทางช่อง CCTV13 ในรายการข่าว Xin wen Lian bo รายการทีวีที่มีผู้ชมมากที่สุดในจีน
รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น ผอ.ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีนแห่งวช.ให้­สัมภาษณ์เกี่ยวกับ "รถไฟไทย-จีน" และการเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนในรายการ “ชั่วโมงทำกิน" on air เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 59 ทาง Thai PBS
สื่อจีน CCTV สัมภาษณ์ ผอ.ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน แห่ง วช. (รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น) เรื่อง China Railway project in Thailand on air วันที่ 20 ธ.ค. 2558
รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์นผอ.ศูนย์ฯไทย-จีนแห่งวชให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากMaritime Silk RoadของจีนในงานสัมมนาThe Way Forward the 21st Century Maritime Silk Road China – Thailand Form
Think ASEAN ตอนพิเศษ(ตอนจบ) Eyes on Hainan "เกาะไหหลำ ไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้" ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น ออกอากาศช่อง NOW26 วันที่ 23 ต.ค. 2558 เวลา 11.30-12.00 น.

Pages