รู้จักผู้นำรุ่นที่ 5 ของจีน ทั้งประธานาธิบดีคนใหม่ นายกรัฐมนตรีคนใหม่ พร้อมติดตามบทบาทของจีนในอาเซียน การวิเคราะห์แบบเจาะลึก ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง การค้า การลงทุน โดยนักวิชาการที่สนใจและศึกษาวิจัย

Pages