ความร่วมมือระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (PLA) โดยเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเยี่ยมเยือนระหว่างผู้นำของกองทัพทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะในรอบปีนี้

25 August 2017
Source: 
Vijaichina
วันนี้ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (PLA) โดยเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเยี่ยมเยือนระหว่างผู้นำของกองทัพทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะในรอบปีนี้ ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
 
๑. พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะ ได้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของ พลเอก ฝาง เฟิงฮุย (Fang Fenghui) ประธานกรมเสนาธิการร่วม กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ ส.ค.๖๐ โดยในวันที่ ๒๑ ส.ค.๖๐ มีการหารือถึงความร่วมมือระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพจีน ประกอบด้วย
      ๑.๑ กองทัพของสองฝ่าย มีความร่วมมือที่ใกล้ชิด โดยในช่วงเวลานี้ กองทัพอากาศไทยกำลังฝึกร่วมกับกองทัพอากาศจีน ภายใต้รหัส Falcon Strike และในช่วงปลายปีนี้ กองทัพเรือจีนก็จะส่งเรือรบเข้าร่วมการสวนสนามทางเรือ ในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียนที่พัทยาด้วย  
      ๑.๒ กองทัพไทยซื้ออาวุธยุโธปกรณ์จากกองทัพจีน อาทิ 
              ๑.๒ ๑ กองทัพบก ได้จัดซื้อรถถังรุ่น VT-4 เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๙
              ๑.๒.๒ กองทัพเรือ อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดหาเรือดำน้ำจากจีน
      ๑.๓ สำหรับการฝึกร่วมผสมในกรอบพหุภาคี หลังจากการเยือนประเทศไทยในครั้งที่แล้ว (พ.ค.๖๐) พลเอกฝาง เฟิงฮุย ได้ขอให้ฝ่ายไทยหารือกับ สหรัฐฯ ถึงความเป็นไปได้ในการขยายขอบเขตการฝึกของฝ่ายจีนในการฝึกร่วมผสม Cobra Gold รวมทั้งอนุญาตให้จีนนำกำลังพลและอาวุธยุโธปกรณ์ไปเข้าร่วมฝึกมากขึ้น โดยฝ่ายไทยได้ผลักดันจนสหรัฐฯ ยินยอมอนุญาตให้กองทัพจีน (PLA) ร่วมฝึกในส่วนช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (HADR) เพิ่มเติมได้จากเดิมที่ร่วมฝึกเฉพาะในด้านการช่างและการก่อสร้างสาธารณูปโภค/อาคารหลบภัยให้แก่พลเรือน ทั้งนี้ จะมีการหารือเพื่อวางแผนการฝึกในส่วน HADR ในเดือน พ.ย.๖๐ และจะฝึกจริงในเดือน ก.พ.๖๑
      ๑.๔ จากการที่กองทัพของทั้งสองฝ่าย มีความร่วมมือที่หลากหลายและลึกซึ้ง ดังนั้น ฝ่ายจีน จึงคาดหวังว่า ทั้งสองฝ่ายจะเร่งส่งเสริมความร่วมมือที่มีอยู่ และแสวงหาความร่วมมือด้านใหม่ ๆ ร่วมกัน ทั้งนี้ ฝ่ายจีนมีข้อเสนอแนะให้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วย ความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมทั้งสองฝ่าย (MOU) โดยจะส่งให้ฝ่ายไทยพิจารณาผ่านช่องทางทางการทูต  สำหรับเนื้อหาของ MOU จะประกอบด้วยประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันทั้งสาขาและทิศทางการพัฒนา ความร่วมมือต่อไปในอนาคต 
 
 
๒. ผลจากการเยี่ยมเยือนดังกล่าว เป็นผลที่ต่อเนื่องมาจากวันที่ ๓๐ พ.ค.๖๐ โดย ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้ให้การต้อนรับ พลเอก ฝาง เฟิงฮุย ประธานกรมเสนาธิการร่วม และคณะ ในโอกาสที่ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของกองทัพไทย และได้มีการหารือกันในความร่วมมือด้านการศึกษา การฝึก อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และการข่าว รวมทั้ง ยืนยันถึงความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดีระหว่างสองกองทัพ ที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เช่น การฝึก Strike กับหน่วยรบพิเศษ ของกองทัพบก การฝึก Blue Strike กับนาวิกโยธิน ของกองทัพเรือ และ ฝึก Falcon Strike กับกองทัพอากาศ ตลอดจนการฝึกต่อต้านการก่อการร้าย และการแลกเปลี่ยนการเยือน รวมถึงการร่วมในโครงการช่วยเหลือประชาชน และโครงการชุมชนสัมพันธ์ในการฝึกร่วม - ผสม Cobra Gold 2017 ณ ประเทศไทยด้วย
 
บทสรุป ผลของการเดินทางเยี่ยมเยือนระหว่างผู้นำของกองทัพไทยกับกองทัพจีนในรอบปีนี้ เป็นการยืนยันถึงความร่วมมือระหว่างสองกองทัพที่ใกล้ชิด อันจะเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และนำไปสู่ความร่วมมืออย่างรอบด้านระหว่างประเทศไทยกับจีนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพให้แก่ภูมิภาคและโลกให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้เห็นพ้องร่วมกัน
 
ประมวลโดย:
พันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
KU4.0
 
Announcement: 
0

Facebook Comments Box