สัมมนา The 1st Round of China – South and Southeast Asia Dialogue

14 September 2017
Source: 
Vijaichina
วันนี้ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับกรณี Hainan Institute for World Watch (HNIWW) ที่เป็นหน่วยงานคลังสมองของจีน ได้จัดการสัมมนา The 1st Round of China – South and Southeast Asia Dialogue ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๓ ก.ย.๖๐ ณ เมืองไหโขว่ มณฑลไห่หนาน (ไหหลำ) สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อแสวงหากลไกที่จะเป็นเวทีสำหรับการปรึกษาหารือและสร้างความร่วมมือทั้งแบบทวิภาคีและพหุภาคี ระหว่างจีนกับประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ตอนจบ) โดยจีนได้เชิญนักวิชาการจากหน่วยงานคลังสมองของจีน ๑๒ คน อินเดีย ๖ คน และ ไทย ๕ คน ร่วมการสัมมนาฯ ซึ่งภาพรวมของการสัมมนาดังกล่าว มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
 
 
๑. จากแนวโน้มของกระแสโลกาภิวัตน์และการรวมตัวกันในภูมิภาคต่างๆ นับตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ ๒๐ จนกระทั่งเริ่มศตวรรษที่ ๒๑ ส่งผลให้เกิดการเชื่อมโยงติดต่อกันระหว่างประเทศต่างๆ รวมทั้งมีการขยายตัวเป็นเครือข่ายและมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมากขึ้น
 
๒. ความสัมพันธ์ของประเทศในเอเชีย โดยเฉพาะจีนกับเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก็มีประสบการณ์จากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างแข็งแกร่ง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทต่อภูมิภาค ดังกรณีเหตุการณ์เมื่อกลางเดือน พ.ค.๖๐ ที่มีการประชุม Belt and Road Forum ที่กรุงปักกิ่ง ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้นำเสนอการมีส่วนร่วมของประเทศต่างๆ ภายใต้กรอบแผนงานร่วมกัน เพื่อสร้างเวทีของความร่วมมือและการนำมาซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันสู่ประชาชน อันเกิดจากเส้นทางสายไหม ที่มีจิตวิญญาณในเรื่องสันติภาพและก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน มีความร่วมมือกัน และมีการเปืดกว้างทางความคิด
 
 
๓. ประเทศในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีความเป็นเพื่อนบ้านและเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ร่วมกัน ได้มีความกระตือรือล้นในการเข้าร่วมในโครงการความริเริ่ม "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" (One Belt, One Road : OBOR) หรือ Belt and Road Initiative (BRI) อันจะทำให้เกิดความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม และเกิดความก้าวหน้าในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจระหว่างบังกลาเทศ-จีน-อินเดีย-เมียนมา ในด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งในระดับภูมิภาคและระดับทวิภาคี
 
๔. เป้าหมายของการจัดสัมมนาฯ เพื่อศึกษาแนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือและความเข้าใจเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกันของประเทศต่างๆ รวมทั้งเข้าใจในโอกาส ความท้าทายและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างกลไกทั้งทวิภาคีและพหุภาคีในภูมิภาค เพื่อเป็นเวทีสำหรับปรึกษาหารือระหว่างจีนกับเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งแสวงหาองค์ความรู้ในการตกลงใจสำหรับผู้กำหนดนโยบาย รวมถึงกระตุ้นเตือนต่อสาธารณะ ซึ่งแบ่งหัวข้อการสัมมนาฯ จำนวน ๓ หัวข้อ ได้แก่
      ๔.๑ กลไกที่เป็นทางออกของความร่วมมือแบบพหุภาคีในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
      ๔.๒ แนวโน้มของความร่วมมือด้านความมั่นคงรูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบใหม่ในภูมิภาค
      ๔.๓ แนวคิดความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลและการเดินเรืออย่างเสรีกับการจัดระเบียบทางทะเลในภูมิภาค
 
 
บทสรุป แม้ว่าในระยะเวลานี้จะยังไม่ได้มีการสรุปผลการสัมมนาฯ โดยเฉพาะต่อประเด็นทางออกของปัญหาตามหัวข้อดังกล่าวก็ตาม แต่ถือได้ว่า Hainan Institute for World Watch ได้ทำหน้าที่ของการเป็นคลังสมองในการแสวงหากลไกของความร่วมมือระหว่างจีนกับเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากการรวบรวมและรับฟังประเด็นปัญหา รวมทั้งข้อเสนอที่จะเป็นทางออกจากทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลการวิจัยและการระดมสมองในรูปแบบต่างๆ อีกหลายครั้งจนกว่าจะตกผลึก ซึ่งแนวโน้มของทิศทางความร่วมมือด้านความมั่นคงในอนาคต ควรได้สนองตอบต่อผลประโยชน์ร่วมกันของทุกๆ ฝ่ายอย่างสันติวิธี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และการมีเสถียรภาพความมั่นคงของภูมิภาคและของโลกต่อไป
 
ประมวลโดย:
พันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
KU4.0
 
(ข้อมูลจาก Conference Guide ในเวที สัมมนาวิชาการ China-South and Southeast Asia Dialogue ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๓ ก.ย.๖๐ ณ เมืองไหโขว่ มณฑลไหหลำ สาธารณรัฐประชาชนจีน)
Announcement: 
0

Facebook Comments Box