การลงทุนและความร่วมมือทางธุรกิจการค้าระหว่างจีน-อาเซียน ครั้งที่ ๑๔

15 September 2017
Source: 
Vijaichina

วันนี้ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนและความร่วมมือทางธุรกิจการค้าระหว่างจีน-อาเซียน จะเป็นสะพานสำคัญที่เพิ่มพูนความไว้วางใจทางการเมืองระหว่างจีนกับประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

๑. สำนักข่าวซินหวารายงานว่า เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ย.๖๐ ที่ผ่านมา นายจาง เกาลี่ รองนายกรัฐมนตรีจีน กรรมการประจำกรมการเมืองคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ร่วมพิธีเปิดและกล่าวคำปราศรัยในงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียนและการประชุมสุดยอดการลงทุนและธุรกิจจีน-อาเซียนครั้งที่ ๑๔ โดยจัดขึ้นที่เมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกวางสี

 

๒. รองนายกรัฐมนตรีจีน ได้กล่าวปราศรัยว่า งานแสดงสินค้าจีน-อาเซียนและการประชุมสุดยอดการลงทุนและธุรกิจจีน-อาเซียน จะเป็นสะพานสำคัญที่เพิ่มพูนความไว้วางใจทางการเมืองระหว่างจีนกับประเทศอาเซียน ให้เป็นเวทีสำคัญในการดำเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า และเป็นสิ่งที่มีบทบาทในการเชื่อมโยงความผูกพันสำคัญที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม โดยคาดหวังว่า ท่ามกลางกระแสร่วมกันพัฒนา " หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" จะเป็นช่องทางที่รวบรวมความเข้าใจ รวมทั้งขยายโอกาสการค้า และส่งผลต่อความร่วมมือด้านต่างๆ ที่มากยิ่งขึ้น

 

๓. ในงานวันดังกล่าว ได้มีความร่วมมือด้านการศึกษาในการเจรจาเกี่ยวกับความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาระหว่างจีนและประเทศในกลุ่มอาเซียน ก็ได้ผ่านแถลงการณ์เมืองหนานหนิง โดยมีความเห็นพ้องต้องกันในขั้นต้นเกี่ยวกับการสร้างประชาคมพัฒนาอาชีวศึกษาจีน-อาเซียน เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติตาม "มติการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ค.ศ.๒๐๓๐ (พ.ศ.๒๕๗๓) ของสหประชาชาติให้บรรลุเป้าหมาย

 

 

บทสรุป ความร่วมมือทางเศรษฐกิจจะเป็นสะพานสำคัญที่จะเพิ่มพูนความไว้วางใจทางการเมืองระหว่างจีนกับประเทศในกลุ่มอาเซียน นอกจากนี้ การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา จะเชื่อมโยงความผูกพันและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะก่อนหน้านี้ ได้มีการรับรองร่างเอกสารผลการประชุมสหประชาชาติระดับผู้นำ เพื่อรับรองวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ.๒๐๑๕ (พ.ศ.๒๕๕๘) ที่ชื่อว่า “Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development” ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อมุ่งขจัดความยากจนในทุกมิติและทุกรูปแบบ สานต่อภารกิจที่ยังไม่บรรลุผลสำเร็จภายใต้เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) และเน้นการพัฒนาที่สมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนใน ๓ มิติที่เอื้อต่อกันและแบ่งแยกมิได้ โดยกล่าวถึงการขจัดความยากจนและการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้หลักการ 5 Ps ได้แก่ ประชาชน (People) โลก (Planet) ความมั่งคั่ง (Prosperity) สันติภาพ (Peace) และความเป็นหุ้นส่วน (Partnership) โดยมุ่งมั่นที่จะขจัดความยากจนในทุกมิติและทุกรูปแบบ บนพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชนและกฎหมายระหว่างประเทศ 

 

( ข้อมูลจากเว็บไซต์สถานีวิทยุ CRI ของจีน ใน http://thai.cri.cn/247/2017/09/13/121s258047.htm รวมทั้ง http://thai.cri.cn/247/2017/09/13/301s258077.htm และ http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/635615 )

 

Announcement: 
0

Facebook Comments Box