จีนกำลังเดินหน้าแผนปฏิบัติการ ๓ ปี เพื่อพลิกโฉมเขตชนบท

08 February 2018
Source: 
Vijaichina
วันนี้ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับจีนกำลังเดินหน้าแผนปฏิบัติการ ๓ ปี เพื่อพลิกโฉมเขตชนบท ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
 
๑. เมื่อวันที่ ๕ ก.พ.๖๑ สำนักงานกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ร่วมกับสำนักงานกลางคณะมุขมนตรี หรือคณะรัฐบาลจีน ประกาศแผนปฏิบัติการ ๓ ปี สำหรับปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ชีวิตในเขตชนบท ภายใต้ภารกิจสำคัญเพื่อการบรรลุเป้าหมายสร้างสังคมกินดีอยู่ดีถ้วนหน้าในปี ค.ศ.๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๓)
 
๒. เป้าหมายของแผนปฏิบัติการ ๓ ปี ได้ระบุว่า 
      ๒.๑ แม้จีนพัฒนามาไกลมากแล้วก็ตาม แต่การพัฒนาในเขตชนบทยังไม่สมดุล โดยหลายพื้นที่ยังแร้นแค้น สกปรก และวุ่นวาย ประชาชนต่างผิดหวัง ไม่พอใจ สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้สังคมอ่อนแอ และเป็นอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจ ดังนั้น จึงต้องช่วยกลุ่มเกษตรกรให้มีอนาคตมีฐานะและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และสร้างความสมานฉันท์แก่สังคมชนบท 
      ๒.๒ รายการงานสำคัญๆ ที่ต้องดำเนินการได้แก่ การจัดการขยะ การปรับปรุงส้วม/สุขา การบำบัดของเสีย และการบริหารจัดการชุมชน เป็นต้น โดยในภาคตะวันออกและเขตที่พัฒนาแล้วตอนกลางและภาคตะวันตกของประเทศ จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวอย่างสมบูรณ์ตามเวลาที่กำหนด ส่วนเป้าหมายสำหรับเขตที่พัฒนาน้อยกว่าในตอนกลางและภาคตะวันตก ได้แก่ การจัดการระบบขยะในหมู่บ้าน ให้สำเร็จราว ๙๐% สร้างห้องส้วมสุขาที่ได้มาตรฐานความสะอาด ราว ๘๕% 
 
 
๓. วิธีการ  
      ๓.๑ สำหรับพื้นที่ด้อยพัฒนาและพื้นที่ห่างไกล จะสร้างมาตรฐานขั้นพื้นฐานในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่สะอาดและมีระเบียบเรียบร้อย อีกทั้งประกันชีวิตความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานของเกษตรกร 
      ๓.๒ กลุ่มการนำระดับสูงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทั้งในหน่วยงานรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น อัดฉีดงบประมาณ พร้อมทั้งส่งเสริมให้รัฐบาลท้องถิ่นออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม โดยกลุ่มธนาคารรายหลัก ได้แก่ ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งจีน (China Development Bank) ธนาคารเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรมแห่งจีน (Agricultural Development Bank of China) ธนาคารการเกษตรกรรมแห่งจีน (Agricultural Bank of China) ธนาคารไปรษณีย์ ออมทรัพย์ แห่งจีน (Postal Savings Bank of China) ยังได้รับคำแนะนำให้ช่วยขยายสินเชื่อและเงินกู้เพื่อสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเขตชนบท นอกจากนี้ยังมีการกระตุ้นให้ภาคบริษัทเอกชนเข้าร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาชนบท โดยใช้มาตรฐานคู่หุ้นส่วนรัฐ-เอกชน (Public-Private Partnership ชื่อย่อ PPP) และธุรกิจแฟรนไชส์
 
บทสรุป แม้จีนจะผงาดขึ้นเป็นมหาอำนาจเศรษฐกิจอันดับสองของโลกแล้วก็ตาม แต่สุขอนามัยตามเขตชนบท ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ ห้องส้วม ยังคงมีสภาพแบบเพิงหมาแหงนโทรมๆรายล้อมด้วยลอมฟางลอมข้าวโพด บางแห่งเป็นหลุมข้างคอกหมู ซึ่งสภาพเหล่านี้ได้ก่อปัญหาสกปรก และมลพิษจากของเสียจากมนุษย์ ซึ่งรัฐบาลจีนได้มีนโยบายที่จะ “ปฏิวัติส้วม”ตามเขตท่องเที่ยวทั่วประเทศมาตั้งแต่ปี ๒๐๑๕ (พ.ศ.๒๕๕๘) เพื่อสร้างเครื่องอำนวยความสะดวกที่สะอาดและมีกฎเกณฑ์ ตามแผนการของคณะบริหารการท่องเที่ยวแห่งชาติ ระบุว่าใน ๓ ปี ข้างหน้านี้ เจ้าหน้าที่จะสร้างห้องส้วมเพิ่ม ๔๗,๐๐๐ แห่ง และปรับปรุงห้องส้วมตามเขตท่องเที่ยว ๑๗,๐๐๐ แห่ง อันป็นการพลิกโฉมเขตชนบท รวมทั้งมุ่งสร้างอนาคตเกษตรกรให้มีฐานะและมีความเป็นอยู่ที่ดี ท่ามกลางสภาพแวดล้อมสะอาด เป็นเมืองสีเขียว เพื่อบรรลุเป้าหมายในการสร้างสังคมกินดีอยู่ดีถ้วนหน้าในปี ค.ศ.๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๓)
 
ประมวลโดย:
พันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
KU4.0
 
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://mgronline.com/china/detail/9610000012202 และเว็บไซต์ http://www.kantjourney.com/ปฏิวัติห้องส้วมจีน รวมทั้งเว็บไซต์ https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_650231 และเว็บไซต์ https://m.mgronline.com/china/detail/9610000004070 )
Announcement: 
0

Facebook Comments Box