จีนประกาศใช้กฎหมายคุมเข้มความปลอดภัยพลังงานนิวเคลียร์

10 February 2018
Source: 
Vijaichina
วันนี้ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับกรณีที่จีนประกาศใช้กฎหมายคุมเข้มความปลอดภัยพลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
 
๑. ที่ประชุมคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ ๑๒ ครั้งที่ ๒๙ ได้ผ่านร่างกฎหมายความปลอดภัยนิวเคลียร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค. ปี ๒๐๑๘ (พ.ศ.๒๕๖๑) เป็นต้นมา ทั้งนี้ เพื่อรักษาความปลอดภัยด้านการใช้พลังงานนิวเคลียร์ และความปลอดภัยของอุปกรณ์และวัสดุนิวเคลียร์ ซึ่งจะมีส่วนช่วยต่อการพัฒนากิจการด้านนิวเคลียร์อย่างปลอดภัย โดยจีนมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ใหญ่เป็นอันดับ ๓ ของโลก
 
๒. กฎหมายฉบับนี้มี ๘ หมวด ๙๔ มาดรา ได้แก่ หมวดทั่วไป ความปลอดภัยของอุปกรณ์นิวเคลียร์ วัสดุนิวเคลียร์รวมทั้งความปลอดภัยในการจัดและการกำจัดกากกัมมันตรังสี การรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร์ การเปิดเผยข้อมูล การกำกับดูแล ความรับผิดชอบทางกฎหมาย และภาคผนวก 
 
๓. ความปลอดภัยนิวเคลียร์เป็นส่วนสำคัญของความปลอดภัยของประเทศ ขณะนี้ จีนเป็นประเทศใหญ่ของโลกที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ หน่วยพลังงานนิวเคลียร์ของจีนอยู่อันดับแรกของโลก จีนจึงมีภารกิจด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์ที่ยิ่งใหญ่
 
 
บทสรุป ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศได้ออกรายงานการประเมินว่า องค์การพลังงานปรมาณูแห่งชาติจีนใช้มาตรการต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์หน่วยงาน การฝึกอบรมบุคลากร ซึ่งเป็นที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง โดยจีนได้ยึดแนวคิดความมั่นคงของนิวเคลียร์ที่สมเหตุสมผล และมีการประสานงานควบคู่กันไป รวมทั้งมีการกำหนดนโยบายการพัฒนาไฟฟ้านิวเคลียร์ที่มีประสิทธิภาพสูง บนพื้นฐานหลักประกันด้านความปลอดภัย ซึ่งได้บัญญัติและประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยของนิวเคลียร์ เพื่อยกระดับการบริหารความปลอดภัยของนิวเคลียร์ให้สูงขึ้น
 
ประมวลโดย:
พันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
KU4.0
 
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/02/08/64s264019.htm และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2017/09/02/230s257619.htm รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2017/09/12/301s258020.htm และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2017/09/19/232s258315.htm )
Announcement: 
0

Facebook Comments Box