การประชุมสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน หรือ แห่งประชาชนจีน (Chinese People's Political Consultative Conference : CPPCC) สมัยที่ ๑๓ ครั้งที่ ๑

04 March 2018
Source: 
Vijaichina
วันนี้ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน หรือ แห่งประชาชนจีน (Chinese People's Political Consultative Conference : CPPCC) สมัยที่ ๑๓ ครั้งที่ ๑ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๓ มี.ค.๖๑ ที่ผ่านมา ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
 
๑. การประชุมสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน ถือเป็นองค์การแนวร่วมรักชาติแห่งประชาชนจีน เป็นองค์กรสำคัญด้านความร่วมมือหลาย พรรคและปรึกษา การเมืองภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสตร์จีน เป็นรูปแบบ สำคัญอย่างหนึ่งใน การเชิดชูประชาธิปไตยแห่งสังคมนิยมทางการเมืองของจีน สำหรับส่วนประกอบของการประชุมสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน ประกอบด้วย ผู้แทนของพรรคคอมมิวนิสต์จีน คณะกรรมการการปฏิวัติพรรคก๊กมิ่งตั๋งแห่งประเทศจีน สันนิบาตประชาธิปไตยแห่งประเทศจีน สมาคมสร้างชาติประชาธิปไตยแห่งประเทศจีน สมาคมส่งเสริมประชาธิปไตยแห่งประเทศจีน พรรคประชาธิปไตยชาวนากรรมกรแห่งประเทศจีน พรรคจื้อกงจีน สมาคมจิ่วซาน สันนิบาตปกครองตนเองประชาธิปไตยไต้หวัน ตลอดจนผู้แทนของบุคคลประชาธิปไตยที่ไม่สังกัดพรรค กลุ่มประชาชน ชนชาติส่วนน้อยต่างๆและผู้แทนของวงการต่างๆ พี่น้องร่วมชาติ ชาวไต้หวัน พี่น้องร่วมชาติของฮ่องกง พี่น้องร่วมชาติของมาเก๊าและชาวต่างชาติ เชื้อสายจีนที่คืนสู่มาตุภูมิตลอดจนผู้มีเกียรติพิเศษบางส่วนอีกด้วย
 
๒. วาระของการประชุมสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน มีวาระ ๕ ปี และจะจัดการประชุมเต็มคณะหนึ่งปีละครั้ง
 
๓. ภารกิจสำคัญของการประชุมสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนคือ ปรึกษาการเมือง สำรวจตรวจสอบตามวิถีประชาธิปไตย เข้าร่วมกิจการการเมือง และเป็นที่ปรึกษากิจการการเมืองต่างๆ
      ๓.๑ การปรึกษากิจการการเมือง หมายถึง ก่อนดำเนินการพิจารณาหามติ ในเรื่องต่างๆจะปรึกษาหารือด้านหลักนโยบายทางการเมืองที่สำคัญๆของรัฐและ ส่วนท้องถิ่นซึ่งรวมทั้งด้าน การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและปัญหาสำคัญๆใน ชีวิตประจำวัน และดำเนินการปรึกษาหารือด้านปัญหาสำคัญในกระบวนการ ปฏิบัติการ ถ้ากล่าวในขั้นตอนนั้น ตามข้อเสนอของพรรคคอมมิวนิสต์จีน คณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติของจีน รัฐบาลประชาชนจีน พรรคและกลุ่มประชาธิปไตย กลุ่มประชาชนตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของพรรค และของรัฐบาล องค์การระดับต่างๆของสภาปรึกษาการเมืองจะจัดการ ประชุมที่มีผู้รับผิดชอบของพรรคและกลุ่มต่างๆ ตลอดจนผู้แทนของชนชาติส่วน น้อยต่างๆและผู้แทนของวงการต่างๆเข้าร่วมเพื่อดำเนินการปรึกษาหารือ และก็สามารถเสนอ ให้หน่วยงานดังกล่าวมอบส่งปัญหาอันสำคัญที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการปรึกษาหารือกัน รูปแบบสำคัญของการปรึกษากิจการการเมืองมี การประชุมเต็มคณะของสภาปรึกษาการเมือง การประชุมของคณะกรรมการ ประจำสภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีน การประชุมประธาน การประชุม สัมนาว่าด้วยปัญหาเฉพาะกิจของกรรมการประจำ การประชุมของคณะกรรมการ เฉพาะกิจต่างๆ ตลอดจนการประชุมสัมนาที่มีผู้แทนของพรรคฝ่ายต่างๆ บุคคลผู้ไม่สังกัดพรรค กลุ่มประชาชน ชาวชนชาติส่วนน้อย ตลอดจนบุคคล ผู้รักชาติจากวงการต่างๆเข้าร่วมตามที่ต้องการ
      ๓.๒ การสำรวจตรวจสอบตามวิถีประชาธิปไตย คือ นำวิธีการเสนอข้อคิดเห็น หรือวิจารณ์มาดำเนินการสำรวจตรวจสอบการปฏิบัติการของรัฐธรรมนูญ กฏหมาย และกฏข้อบังคับต่างๆของรัฐ สำรวจตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักนโยบาย อันสำคัญๆ สำรวจตรวจสอบการทำงานขององค์การของรัฐและเจ้าหน้าที่ด้วย การสำรวจตรวจสอบตามวิถีประชาธิปไตยมีรูปแบบสำคัญได้แก่ การประชุมเต็มคณะของสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีน และการประชุมของคณะกรรมการประจำสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีน รวมทั้ง ข้อเสนอหรือรายงานต่างๆที่ เกี่ยวข้องที่จัดโดยคณะกรรมการของพรรคคอมมิวนิสต์จีน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลด้วย
      ๓.๓ การเข้าร่วมกิจการการเมืองและปรึกษากิจการการเมือง เป็นการพัฒนาและการขยายวงของการปรึกษากิจการการเมืองและดำเนินการสำรวจตรวจสอบตามวิถีประชาธิปไตย รวมถึงการพิจารณาปัญหาสำคัญที่มวลชนให้ความสนใจ 
 
๔. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติในปีนี้ ได้แก่ สถานการณ์เศรษฐกิจ การแก้ปัญหาความยากจน การพัฒนาชนบท การปฏิรูปเศรษฐกิจและเปิดประเทศ การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ การปฏิรูประบบการรักษาพยาบาล ปัญหามลพิษทางอากาศ การปราบปรามอิทธิพลเถื่อน ตลอดจนความสัมพันธ์จีน-ญี่ปุ่นและการที่สื่อมวลชนตะวันตกโจมตีจีนว่าจีนใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการซึมซับเข้าสู่ประเทศตะวันตก เป็นต้น
 
บทสรุป ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีนสมัยที่ ๑๒ ได้ผ่านมติว่าด้วยการแก้ไขบางส่วนของ "กำหนดการสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีน" ในการประชุมครั้งที่ ๒๓ และได้ผ่านฉบับร่างของฉบับแก้ไข ในที่ประชุมครั้งที่ ๒๔ โดยเสนอให้ยื่นฉบับร่างนี้ ต่อที่ประชุมสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีนสมัยที่ ๑๓ ครั้งที่ ๑ สำหรับรายละเอียดและความเคลื่อนไหวที่สำคัญจากการประชุมฯ จะนำเสนอต่อไป
 
ประมวลโดย:
พันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
KU4.0
 
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/01/31/301s263680.htm และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/441/2017/03/01/242s251406.htm รวมทั้งเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/02/28/121s264792.htm และเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/03/02/226s264903.htm )
Announcement: 
0

Facebook Comments Box