ความเคลื่อนไหวของการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติชุดที่ ๑๓ ครั้งที่ ๑

07 March 2018
Source: 
Vijaichina
วันนี้ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติชุดที่ ๑๓ ครั้งที่ ๑ ที่ได้เปิดการประชุมเมื่อวันที่ ๕ มี.ค.๖๑ และจะปิดประชุมในวันที่ ๒๐ มี.ค.๖๑ โดยมีผู้แทน ๒,๙๘๐ คน จาก ๒๒ มณฑล, ๕ เขตปกครองตนเอง, ๔ เทศบาลนคร, ๒ เขตบริหารพิเศษ และผู้แทนเหล่าทัพต่างๆ เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
 
๑. นายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง ของจีน กล่าวรายงานเพื่อเปิดการประชุม โดยระบุว่า จีนมีเป้าหมายในการขยายตัวของเศรษฐกิจในปีนี้ที่ร้อยละ ๖.๕ และกำหนดเป้าหมายการขยายตัวของเงินเฟ้อที่ระดับ ๓% ซึ่งเป็นเป้าหมายเดียวกับปี ๒๐๑๗ (พ.ศ.๒๕๖๐) แม้ว่าเศรษฐกิจจีนขยายตัวที่ร้อยละ ๖.๙ ในปีที่แล้วก็ตาม ทั้งนี้ นักวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจได้ตั้งข้อสังเกตว่า จีนยังคงรักษาเป้าหมายดังกล่าวไว้ เพื่อลดความเสี่ยงของระบบการเงิน ในขณะที่ นายจาง เยี่ยสุย โฆษกการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ ๑๓ ครั้งที่ ๑ กล่าวถึงกรณีที่จีนเตรียมที่จะรวบรวม “กฎหมายที่เกี่ยวกับทุนต่างชาติทั้ง ๓ ฉบับ” ได้แก่ (1) Law on Wholly Foreign Owned Enterprises (2) Law on Sino-Foreign Equity Joint Ventures และ (3) Law on Sino Foreign Contractual Joint Ventures เพื่อปรับปรุงแก้ไข และเรียบเรียง เป็นกฎหมายพื้นฐานฉบับใหม่ ว่าด้วยการส่งเสริมและการคุ้มครองการลงทุนของนักลงทุนชาวต่างชาติ 
 
๒. วัตถุประสงค์ของการออกกฎหมายใหม่ดังกล่าวคือ เพื่อตอบสนองความต้องการในการสร้างระบบเศรษฐกิจใหม่แบบเปิดกว้าง ให้ผลประโยชน์ที่ร่วมกัน รวมถึงการให้เสรีภาพและความสะดวก ในด้านการค้าการลงทุน มีนโยบายส่งเสริมทั้ง “การส่งออก” และ “นำเข้า” เพื่อผ่อนคลายเงื่อนไขการเข้าตลาด โดยยึดถือมาตรการเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมด้านการลงทุนที่โปร่งใส มั่นคงและมีเสถียรภาพสำหรับนักลงทุนต่างชาติ รวมถึงคุ้มครองสิทธิประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย ของนักลงทุนต่างชาติที่มาประกอบการในจีน ให้ได้รับการปฏิบัติที่เสมอภาคกับนักธุรกิจจีน และมีการแข่งขันในตลาดอย่างเสรีและยุติธรรม
 
บทสรุป แม้จีนจะยินดีต้อนรับนักลงทุนจากต่างชาติเพียงใดแต่ก็ยังคงมีความรัดกุมในเรื่องของความมั่นคงของชาติ โดยจะเห็นได้จากกฎหมายฉบับใหม่ที่กำหนดกรอบของการควบรวมกิจการ (Mergers and Acquisitions) ไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอุปกรณ์ทางการทหารและการปกป้องประเทศ นอกจากนี้ยังรวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวกับผลิตผลทางการเกษตร พลังงานและทรัพยากรที่สำคัญ โครงสร้างที่สำคัญ การบริการคมนาคมและเทคโนโลยี เป็นต้น
 
ประมวลโดย:
พันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
KU4.0
 
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.news1005.fm/view/5a9c96abe3f8e420a843978d และเว็บไซต์ http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/794482 รวมทั้งเว็บไซต์ https://thestandard.co/china-to-unveil-plan-for-coordinated-development-of-guangdong-hong-kong/ และเว็บไซต์ http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/interesting-facts/detail.php?SECTION_ID=557&ID=15325 ตลอดจนเว็บไซต์ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2308764879350180&id=1523501084543234 )
Announcement: 
0

Facebook Comments Box