การสอบวัดระดับภาษาจีนหรือ HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi)

08 March 2018
Source: 
Vijaichina
วันนี้ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการสอบวัดระดับภาษาจีนหรือ HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) ที่จัดขึ้นโดยห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (玫瑰园中学孔子课堂) และในปีนี้ครบรอบ ๑๓๖ ปี แห่งการสถาปนาโรงเรียนสวนกุหลาบวืทยาลัย ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
 
๑. การสอบวัดระดับภาษาจีนหรือ HSK เป็นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ ชาวจีนโพ้นทะเล หรือชนกลุ่มน้อยที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีน เป็นภาษาแม่ โดยเป็นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ข้อสอบออกโดยคณะกรรมการ HSK และศูนย์สอบ HSK มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (Beijing Language and Culture University: BLCU) HSK เดิมแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับพื้นฐาน ระดับต้นและกลาง และระดับสูง จัดสอบทั้งในประเทศจีนและต่างประเทศ ปัจจุบัน ได้แบ่งการสอบออกเป็นระดับ ๑ – ๖
 
 
๒. ประโยชน์ของการสอบ HSK 
      ๒.๑ ใช้เป็นใบรับรองในการสมัครเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในสถาบันการศึกษาของจีน 
      ๒.๒ ใช้เป็นใบรับรองสำหรับยกเว้นการเข้าเรียนในรายวิชาภาษาจีน 
      ๒.๓ ใช้เป็นใบรับรองความรู้ภาษาจีนในการสมัครงาน
 
 
๓. ห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของประเทศไทยที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนด้วยระบบออนไลน์ ( ผู้สนใจสามารถขอรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทร. 02-2216701, 02-2255605 ถึง 8 ) 
 
บทสรุป โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ก่อตั้งโดย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๔๒๕ ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ ๘๘ ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร บนเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๒ งาน ๒๓ ตารางวา เป็นโรงเรียนที่ได้รับการยอมรับถึงความโดดเด่นในเรื่องคุณภาพมาตรฐานของศิษย์เก่าที่จบไปโดยเฉพาะด้านวิชาการ ภาษา และความเป็นผู้นำ รวมถึงวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลของผู้บริหารโรงเรียนในการให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนภาษาจีน โดยเฉพาะความสำเร็จในการจัดตั้งห้องเรียนขงจื่อ ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 
ประมวลโดย:
พันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
KU4.0
 
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.dynamiceducation.net/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=137 รวมทั้งเว็บไซต์ https://m.facebook.com/pg/kzktmgy/posts/ และเว็บไซต์ https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2 )
Announcement: 
0

Facebook Comments Box