รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลจีนในการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน ชุดที่ ๑๓ ครั้งที่ ๑

09 March 2018
Source: 
Vijaichina
วันนี้ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลจีนในการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน ชุดที่ ๑๓ ครั้งที่ ๑ (ตอนที่ ๑) ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
 
๑. นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ได้รายงานว่า ช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินงานตามแผนได้แก่
      ๑.๑ ยืนหยัดหลักการทำงานที่รักษาความมั่นคงและมุ่งความก้าวหน้า โดยพยายามเน้นการสร้างสรรค์และปรับปรุงการควบคุมเชิงมหภาค ทำให้เศรษฐกิจจีนพัฒนาในขอบเขตที่เหมาะสม และรักษาความมั่นคงและมุ่งในทิศทางที่ดี
      ๑.๒ ยืนหยัดแนวทางการทำงานหลักที่เน้นการปฏิรูปโครงสร้างด้านอุปทาน พยายามพัฒนาแรงกระตุ้นใหม่ และเร่งยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจ แก้ปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจและการขาดดุลด้านโครงสร้างโดยใช้มาตรการการปฏิรูป เร่งพัฒนาอุตสาหกรรมที่รุ่งเรืองใหม่ ปรับปรุงอุตสาหกรรมแบบเก่า ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพด้านระบบอุปทาน
      ๑.๓ ยืนหยัดแนวทางความสร้างสรรค์นำการพัฒนา กระตุ้นความสร้างสรรค์ของสังคม ความสามารถด้านการสร้างสรรค์และประสิทธิภาพการสร้างสรรค์โดยรวมยกระดับขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ดำเนินยุทธศาสตร์ความสร้างสรรค์กระตุ้นการพัฒนา ปรับปรุงระบบนิเวศแห่งความสร้างสรรค์ สร้างสภาพความสร้างสรรค์ใหม่ที่มีหลายฝ่ายประสานงานร่วมกัน และผลักดันในทุกๆ ด้าน
      ๑.๔ ยืนหยัดการปฏิรูปอย่างลุ่มลึกในทุกด้าน ขจัดข้อเสียด้านกลไก กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
      ๑.๕ ยืนหยัดนโยบายประเทศพื้นฐานแห่งการปฏิรูปและเปิดประเทศ เน้นให้บรรลุความร่วมมือแบบชัยชนะร่วมกัน ยกระดับเศรษฐกิจแบบเปิดกว้างอย่างเห็นได้ชัด ริเริ่มและผลักดันนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ริเริ่มก่อตั้งธนาคารเอไอไอบี ก่อตั้งกองทุนเส้นทางสายไหม โครงการเชื่อมต่อถึงกันและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าต่าง ๆ เริ่มลงมือปฏิบัติอย่างเป็นทางการ เพิ่มกำลังในการดึงดูดผู้เชี่ยวชาญ โดยมีผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศมาทำงานที่จีนเพิ่มขึ้น ๔๐%
      ๑.๖ ยืนหยัดในการดำเนินยุทธศาสตร์ให้พื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศพัฒนาอย่างประสานกัน และยุทธศาสตร์เร่งกระบวนการความเป็นเมืองในรูปแบบใหม่ โดยผลักดันให้กิจการด้านต่างๆ พัฒนาอย่างสมดุลกัน และให้สาขาเศรษฐกิจและเขตพื้นที่ที่เจริญขึ้นใหม่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ผลักดันให้กรุงปักกิ่ง นครเทียนจิน และมณฑลเหอเป่ย สามพื้นที่พัฒนาอย่างประสานกัน เร่งพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจตามบริเวณลุ่มแม่น้ำฉางเจียงให้เจริญขึ้น ทั้งนี้ต้องเร่งวางแผนและดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเร่งดำเนินโครงการสำคัญจำนวนหนึ่ง
      ๑.๗ ยึดแนวคิดทำทุกอย่างเพื่อประชาชน ทุ่มเทกำลังเต็มที่สร้างหลักประกันและปรับปรุงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ทำให้ประชาชนได้ประโยชน์มากขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการพัฒนาประเทศ
      ๑.๘ ยึดแนวทางที่ให้ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติมีความกลมกลืนกัน โดยต้องทุ่มเทกำลังในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลภาวะ เพื่อให้การพัฒนาระบบนิเวศประสบความคืบหน้าอย่างเห็นได้ชัด
      ๑.๙ รัฐบาลจะปฏิบัติภารกิจบริหารประเทศโดยยึดหลักกฎหมายอย่างรอบด้าน ทุ่มเทกำลังในการบริหารสังคมด้วยนวัตกรรม เพื่อการมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น และให้สังคมมีความสงบเรียบร้อย ความกลมกลืนมากขึ้น
 
๒. เป้าหมายการพัฒนาที่คาดการณ์ไว้สำหรับปีนี้คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเติบโตประมาณ ๖.๕% ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคจะปรับตัวสูงขึ้นประมาณ ๓% ตำแหน่งงานที่เพิ่มขึ้นใหม่ในเมืองไม่ต่ำกว่า ๑๑ ล้านตำแหน่ง อัตราว่างงานในเมืองตามตัวเลขสำรวจไม่เกิน ๕.๕% อัตราว่างงานในเมืองที่ได้ขึ้นทะเบียนต่อหน่วยงานราชการไม่เกิน ๔.๕% รายได้ของประชาชนเพิ่มขึ้น โดยมีอัตราเพิ่มใกล้เคียงกับอัตราเติบโตของเศรษฐกิจ การนำเข้าและส่งออกมีเสถียรภาพ และมีแนวโน้มการขยายตัวที่ดี รายรับและรายจ่ายของการบริการระหว่างประเทศมีความสมดุล การสิ้นเปลืองพลังงานต่อหน่วยจีดีพีลดลงกว่า ๓% ปริมาณการปล่อยมลพิษชนิดหลักลดลงต่อไป การปฏิรูปโครงสร้างภาคอุปทานประสบผลคืบหน้าเชิงเนื้อแท้ อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ทางมหภาคมีความมั่นคง ความสามารถในการป้องกันความเสี่ยงทางเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
 
บทสรุป ในปีนี้ รัฐบาลจีนยังมุ่งปรับปรุงวิธีการควบคุมเศรษฐกิจทางมหภาคด้วยนวัตกรรม เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และให้การควบคุมเศรษฐกิจทางมหภาคอยู่ในระดับที่เหมาะสม ต้องรักษาให้นโยบายเศรษฐกิจทางมหภาคมีความต่อเนื่อง และมีเสถียรภาพ ต้องให้นโยบายด้านการคลัง การเงิน อุตสาหกรรม และการพัฒนาเขตพื้นที่ต่างๆ มีการประสานกันมากขึ้น รวมทั้งจะยังคงดำเนินนโยบายการคลังเชิงรุกต่อไปโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ โครงสร้างรายจ่ายด้านการคลังจะได้รับการปรับปรุงดีขึ้น โดยจะเน้นสร้างประโยชน์ให้แก่สาธารณะ และครอบคลุมกลุ่มชนมากขึ้น เน้นสนับสนุนการป้องกันและขจัดความเสี่ยงด้านต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านการเงิน การแก้ไขปัญหายากจนอย่างตรงจุด และการป้องกันมลภาวะ เน้นสนับสนุนสาขาเศรษฐกิจที่พัฒนาเจริญขึ้นด้วยนวัตกรรม และเป็นพลังขับเคลื่อนใหม่ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ เน้นสนับสนุนเขตชนบท เกษตรกรรม เกษตรกร และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
 
ประมวลโดย:
พันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
KU4.0
 
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/03/05/242s264949.htm )
Announcement: 
0

Facebook Comments Box