รายงานผลการดำเนินการของรัฐบาลจีนในการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน ชุดที่ ๑๓ ครั้งที่ ๑

10 March 2018
Source: 
Vijaichina
วันนี้ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลจีน โดยยึดตามแนวความคิดของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ว่าด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีน ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
 
๑. เพื่อให้งานทุกด้านเป็นไปอย่างมั่นคง และประสบความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยต้องเน้นการดำเนินงานหลัก ๓ ประการ ได้แก่
      ๑.๑ ประการแรก ทุ่มกำลังเต็มที่ในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง เร่งแก้ไขปัญหาการพัฒนาที่ไม่สมดุล และไม่เต็มที่ ต้องถือคุณภาพของการพัฒนาเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก และคำนึงถึงประสิทธิภาพของการพัฒนาก่อนสิ่งใดอื่น ต้องสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้าง เศรษฐกิจ เคารพและปฏิบัติตามกฎแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจ ประกันให้อัตราเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับที่เหมาะสม 
      ๑.๒ ประการที่สอง เร่งดำเนินการปฏิรูปและเปิดประเทศ สนับสนุนความตั้งใจในการประดิษฐ์คิดค้นของประชาชน สนับสนุนให้พื้นที่ต่างๆ กล้าบุกเบิกพัฒนา กล้าเผชิญกับปัญหาที่แก้ไขได้ยาก โดยพิจารณาจากสภาพความเป็นจริงของพื้นที่นั้น เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูป เปิดประเทศให้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง 
      ๑.๓ ประการที่สาม จะต้องคว้าชัยชนะในการป้องกันและขจัดความเสี่ยงด้านต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านการเงิน การแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างตรงจุด และการป้องกันมลภาวะ เพื่อบรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างสังคมพอกินพอใช้อย่างรอบด้าน ต้องควบคุมความเสี่ยงและปัญหาด้านต่างๆ ที่แฝงอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องบรรลุเป้าหมายการแก้ไขปัญหายากจนอย่างรอบด้าน ต้องให้สภาพแวดล้อมระบบนิเวศโดยรวมมีคุณภาพที่สูงขึ้น ต้องยึดแนวความคิดทำทุกอย่างเพื่อประชาชน ต้องใช้ความพยายามเต็มที่ เพื่อแก้ไขปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างมาก โดยการดำเนินงานทุกอย่างจะต้องพิจารณาจากสภาพความเป็นจริงของจีน ต้องส่งเสริมความยุติธรรม และความเป็นธรรมทางสังคมอย่างรอบด้าน เพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนับวันมีคุณภาพดีขึ้นพร้อมไปกับการพัฒนาของประเทศชาติ
 
๒. ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมานี้ เศรษฐกิจจีนขึ้นสู่ขั้นบันไดใหม่ ยอดผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือจีดีพีเพิ่มขึ้นจาก ๕๔ ล้านล้านหยวนเป็น ๘๒.๗ ล้านล้านหยวน เฉลี่ยแล้วเพิ่มขึ้น ๗.๑% ต่อปี เศรษฐกิจจีนเติบโตจาก ๑๑.๔% เป็นประมาณ ๑๕% ของเศรษฐกิจโลก มีส่วนช่วยต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกมากกว่า ๓๐% รายได้การคลังเพิ่มขึ้นจาก ๑๑.๗ ล้านล้านหยวนเป็น ๑๗.๓ ล้านล้านหยวน ดัชนีราคาผู้บริโภคหรือซีพีไอ เฉลี่ยแล้วเพิ่มขึ้น ๑.๙% ต่อปี อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ ตำแหน่งงานที่เพิ่มขึ้นในเมืองและชนบทเพิ่มขึ้นกว่า ๖๖ ล้านคน
 
บทสรุป โครงสร้างเศรษฐกิจจีนเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ โดยการบริโภคมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก ๕๔.๙% เป็น ๕๘.๘% และอุตสาหกรรมการบริการมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก ๔๕.๓% เป็น ๕๑.๖% กลายเป็นแรงกระตุ้นเศรษฐกิจที่สำคัญ อุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้ไฮเทคเฉลี่ยแล้วเติบโต ๑๑.๗% ต่อปี ความสามารถด้านการผลิตธัญญาหารสูงถึง ๑.๒ ล้านล้านชั่ง การพัฒนาชนบทเป็นเมืองมีอัตราเพิ่มขึ้นจาก ๕๒.๖% เป็น ๕๘.๕% เกษตรกรกว่า ๘๐ ล้านคนได้สำมะโนครัวเป็นชาวเมือง ส่วนในด้านการเงิน รัฐบาลจีนจะใช้นโยบายที่เหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ โดยจะไม่ใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายหรือเข้มงวดเกินไป แต่จะเน้นใช้เงินทุนสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 
ประมวลโดย:
พันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
KU4.0
 
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/03/05/242s264949.htm )
Announcement: 
0

Facebook Comments Box