รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลจีนในการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน ชุดที่ ๑๓ ครั้งที่ ๑

11 March 2018
Source: 
Vijaichina
วันนี้ขอนำเสนอข้อมูลและข่างสารเกี่ยวกับข้อเสนอเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐบาลจีนในปี ๒๐๑๘ (พ.ศ.๒๕๖๑) ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
 
๑. ลงลึกการปฏิรูปโครงสร้างอุปทาน ยึดหลักพัฒนาเศรษฐกิจภาคจริง ปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการ ปรับลดภาษีอากร และค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ สนับสนุนให้การตลาดมีความคึกคักและมีชีวิตชีวา เพื่อให้เศรษฐกิจมีคุณภาพที่สูงขึ้น สนับสนุนการวิจัยค้นคว้าและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) รวมทั้งเร่งพัฒนาจีนให้เป็นประเทศผู้ผลิตที่เข้มแข็ง ผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมหลากหลายสาขา เช่น เทคโนโลยีการสื่อสารแบบ 5G และรถยนต์พลังงานไฟฟ้า เป็นต้น 
 
๒. เร่งพัฒนาประเทศแบบนวัตกรรม ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ที่ให้การนวัตกรรมขับเคลื่อนการพัฒนา เสริมสร้างขีดความสามารถด้านนวัตกรรมทางเศรษฐกิจและกำลังแข่งขันต่อไป การลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของรัฐ จะเน้นด้านการปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เสริมความเข้มงวดในการแก้ไขปัญหาหมอกควันมลพิษ และป้องกันรักษาโรคร้ายแรง เช่น มะเร็ง เพื่อสร้างความผาสุกให้กับประชาชนได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรที่ศึกษาในต่างประเทศกลับมาสร้างสรรค์พัฒนาประเทศ ขยายช่องทางดึงดูดบุคลากรชาวต่างชาติมายังจีน
 
๓. ดำเนินการปฏิรูปในปริมณฑลพื้นฐานที่สำคัญให้ลงลึกยิ่งขึ้น ผลักดันการปฏิรูปให้ได้รับผลคืบหน้าใหม่ ปลดปล่อยและพัฒนากำลังการผลิตทางสังคมอย่างต่อเนื่อง มุ่งผลักดันการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจและกิจการของรัฐ สนับสนุนการพัฒนาของวิสาหกิจภาคเอกชน ปรับปรุงระบอบกรรมสิทธิ์และกลไกราคาของปัจจัยทางเทคโนโลยีและที่ดินให้เป็นแบบการตลาด ใช้การคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาและการหมุนเวียนของปัจจัยสำคัญที่คล่องตัว มากระตุ้นตลาดให้มีพลังชีวิตมากขึ้น 
 
๔. มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาสำคัญ ๓ ประการ ได้แก่ ป้องกันแก้ไขความเสี่ยงที่สำคัญ ขจัดความยากจนอย่างตรงจุด และป้องกันควบคุมมลพิษ บรรลุซึ่งหน้าที่หลักประจำปี กำหนดความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ และส่งเสริมการประกันทางนโยบาย
 
๕. เพิ่มกำลังในการปฏิบัติตามนโยบายพัฒนาชนบท ปรับปรุงกลไกพัฒนาที่ประสานเมืองกับชนบทเข้าด้วยกันให้สมบูรณ์แบบ อาศัยการปฏิรูปและการนวัตกรรม เพิ่มกำลังพัฒนาใหม่ของชนบท รวมทั้งผลักดันการพัฒนากิจการต่างๆ ในชนบทอย่างรอบด้าน 
 
๖. ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างกลมกลืนในภูมิภาคอย่างจริงจัง ปรับปรุงนโยบายการพัฒนาให้มีความสมบูรณ์แบบ ส่งเสริมให้การบริการสาธารณะพื้นฐานมีความเท่าเทียมกัน ลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างเมืองกับชนบทให้น้อยลง บุกเบิกพัฒนาความได้เปรียบและศักยภาพของท้องที่ต่างๆ ปรับยกคุณภาพการเป็นแบบเมืองใหม่ให้สูงขึ้น รวมทั้งพัฒนาการสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในเมือง 
 
 ๗. ขยายการบริโภคให้มีวงกว้างขึ้นและส่งเสริมการลงทุนที่มีประสิทธิผล จะขยายบทบาทพื้นฐานของการบริโภคที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ การสร้างสรรค์โครงสร้างพื้นฐานสำคัญๆ จะเบนสู่เขตภาคกลางและภาคตะวันตกต่อไป
 
๘. ผลักดันให้กลายเป็นโครงสร้างและรูปแบบใหม่ที่เปิดเผยในทุกด้าน ผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศ "หนึ่ง แถบ หนึ่งเส้นทาง" ยืนหยัดร่วมกันหารือ ร่วมกันพัฒนาและร่วมกันได้รับประโยชน์ กระชับความร่วมมือตามรายทางให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ขยายความร่วมมือด้านกำลังการผลิตระหว่างประเทศให้กว้างขวางยิ่งขึ้น กระตุ้นการผลิตและการบริการของจีนให้ก้าวออกไปยังต่างประเทศ ส่งเสริมการลงทุนของนักธุรกิจต่างชาติให้เติบโตขึ้นอย่างมั่นคง และส่งเสริมการเชื่อมโยงกับกฎเกณฑ์เศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ 
 
๙. ยกระดับการคุ้มครองและปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้สูงยิ่งขึ้น ใช้ความพยายามในการส่งเสริมการมีงานทำและพัฒนากิจการ ยกระดับรายได้ของชาวเมืองอย่างมั่นคง พัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพและยุติธรรม ผลักดันให้การศึกษาภาคบังคับในเมืองและชนบทพัฒนาเป็นองค์เดียวกัน การจัดสรรงบประมาณทางการศึกษามุ่งไปยังเขตยากจนและส่วนที่อ่อนแอต่อไป รวมทั้งเพิ่มมาตรฐานเงินช่วยเหลือทางการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน 
 
บทสรุป รัฐบาลจีนเน้นการสร้างบรรยากาศและพฤติกรรมใหม่ โดยผลักดันการปกครองตามรัฐธรรมนูญ และบริหารตามกฎหมายในทุกด้าน ส่งเสริมการพัฒนาการปกครองประเทศด้วยความสุจริตและท่วงทำนองของพรรค รวมทั้งผลักดันการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรูปแบบใหม่ โดยเข้าร่วมการปฏิรูปและปรับปรุงการบริหารโลกอย่างแข็งขัน และใช้ความพยายามพัฒนาเศรษฐกิจโลกในรูปแบบเปิดสู่ภายนอก ผลักดันให้มหาประเทศร่วมมือกัน กระชับความเป็นมิตรกับประเทศเพื่อนบ้านและร่วมกันพัฒนา ส่งเสริมความร่วมมือและสามัคคีกันกับประเทศกำลังพัฒนา ส่งเสริมการให้ความสะดวกและเสรีภาพทางการค้าและการลงทุน ยืนหยัดผลักดันการโลกาภิวัฒน์ทางเศรษฐกิจทั่วโลก รักษาการค้าเสรีอย่างคงเส้นคงวา ยินดีร่วมมือกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องผลักดันกระบวนการเจรจาการค้าแบบพหุภาคี การเจรจาข้อตกลงแบบหุ้นส่วนเศรษฐกิจในภูมิภาคทุกด้านโดยเร็ว เร่งการพัฒนาเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิกและประชาคมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก โดยใช้การปรึกษาหารืออย่างเสมอภาคเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งทางการค้า ต่อต้านลัทธิป้องกันทางการค้า และพิทักษ์สิทธิประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย
 
ประมวลโดย:
พันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
KU4.0
 
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/247/2018/03/05/242s264949.htm )
Announcement: 
0

Facebook Comments Box