ศิริลักษม์ ตันตยกุล

Curriculum Vitae

 

Name            Assoc. Prof. Sirilucksm (Masviriyakul) Tantayakul  Ph.D

                    รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษม์   ตันตยกุล

 

Address:          Room No. 513, Faculty of Political Science, Ramkhamhaeng University

                        Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240

                        Tel: (66) 81- 6958846

                        Email: chenyulan@hotmail.com

Current  Position: Associate Professor

                         Deputy Director of East Asian Studies Center, Ramkhamhaeng University

                         Deputy Director of Thai-Chinese Strategic Research Center, NRCT

Education:

                         Ph.D. Ramkhamhaeng University (Public Administration), 2008-2014

                         Post-Graduate Diploma (Governance, Democratisation and Public Policy)  

                         Institute of Social Studies, The Hague, The Netherlands, 2008

                         M.A. Thammasat University (International Relations), 2000-2002

                         B.A. Thammasat University (International Relations), 1995-1998

Research & Teaching Interest:

                        Chinese Politics 

                        International Politics in East Asia

                        Cultural World Heritage Management

     

                       

ฝ่ายวิชาการ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | Vijaichina | 15/08/2020
| 这篇文章曾出版在第七届泰国国家政治和公共管理研讨会论文集(2006年27-29日)研讨会在泰国蓝康恒大学举行。 | 08/06/2018
| Research paper presented at the 4th Chinese-Thai Strategic Research Seminar, 25-27 July 2015, organized by Huaqiao University, Xiemen, China. | 08/06/2018
| Journal of East Asian Studies, 13(1):187-211 | 08/06/2018
This study involves qualitative research based on the theoretical perspectives of water governance
| บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านจีนศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2559 “จีนศึกษา ภาษาจีน: บทบาทต่อประชาคมโลก” | 08/06/2018
องค์การยูเนสโก (UNESCO)ได้ประกาศให้จดหมายส่งเงินกลับบ้าน ของชาวจีนโพ้นทะเลเป็นมรดกความทรงจำของโลกในปี ค.ศ. 2013
| วารสารศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559) | 08/06/2018
บทความนี้สนใจศึกษาความสำเร็จของการขึ้นทะเบียนหอสังเกตการณ์และหมู่บ้านแห่งไคผิงเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม..