อรสา รัตนอมรภิรมย์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

ฝ่ายวิชาการ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | Vijaichina | 28/12/2020
ฝ่ายวิชาการ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน | Vijaichina | 28/12/2020