ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ สำเร็จการศึกษาด้านยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ จากมหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล | vijaichina | 14/04/2017
เพื่อบรรลุเป้าหมายการสร้างสังคมจีนให้มีกินมีใช้ทุกด้าน ในปี ค.ศ.๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๓
ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล | Vijaichina | 08/09/2014
แม้ว่าทั้งจีนและสหรัฐฯ ต่างก็เห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือกันเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ต้องการ แต่อย่างไรก็ตาม ทั้งสองประเทศก็กำลังอยู่บนเส้นทางของความขัดแย้งกันในเรื่องแนวคิดทางยุทธศาสตร์
ไชยสิทธิ์ ตันตยกูล | vijaichina | 18/10/2012
นับตั้งแต่ก้าวเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21 นี้คือ ประเทศจีนทำอย่างไรจึงได้เจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจที่รวดเร็วและประเทศจีนจะขยายบทบาทอย่างไรต่อไปโดยเฉพาะบทบาททางการทหาร
ไชยสิทธิ์ ตันตยกูล | vijaichina | 17/10/2012
หลักสูตรการสัมมนาระหว่างประเทศจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นายทหารประเทศต่าง ๆ ร่วมสนทนา แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น อันจะนำไปสู่ความเข้าใจและความไว้วางใจต่อกัน
ไชยสิทธิ์ ตันตยกูล | vijaichina | 16/10/2012
ความร่วมมือด้านการศึกษาของกองทัพทั้ง 2ประเทศ ผ่านกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนกับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศของกองทัพไทย เป็นช่องทางหนึ่งซึ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

Pages