การรักษาความมั่นคงในสังคมเป็นภารกิจพื้นฐานของงานด้านการเมืองและกฎหมาย จะต้องจัดการความสัมพันธ์ระหว่างการรักษาความสงบกับการรักษาอำนาจอย่างเหมาะสม
อาร์ม ตั้งนิรันดร. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบกฎหมายจีน.มีนาคม 2557
อักษรศรี พานิชสาส์น และอาร์ม ตัง้นิรันดร. Eyes on China มองจีนหลากมิติ. กรุงเทพฯ: กรุงเทพธุรกิจ, เมษายน 2557