ติดต่อเรา

 

 

 

 

 

 Google map: http://goo.gl/XN8NB

ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน
กองนโยบายและแผนการวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 02 5612445 ต่อ 325

 http://www.facebook.com/vijaichina