ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน ครั้งที่ ๗ ส่งผลงานภายในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

Event-Date: 
Friday, August 10, 2018 - 09:00 to Sunday, August 12, 2018 - 17:00

ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ใคร่ขอเชิญชวนผู้สนใจ นำส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๗ (The Seventh Thai – Chinese Strategic Research Seminar) ภายใต้หัวข้อเรื่อง "ความริเริ่มแถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมยุคใหม่กับประเทศไทย ๔.๐ : สู่การพัฒนาร่วมกัน" หรือ "

迈向共同发展:“ 一带一路”与“泰国 4.0” "The Belt and Road Initiative and Thailand 4.0 : Towards Common Development" ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บ้านแหลมแท่น ถ.บางแสน-อ่างศิลา จ.ชลบุรี 

 

การสัมมนาฯ ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และการนำเสนอผลงานวิจัย
ภาคบรรยายภาษาไทย หรือภาษาจีน การบรรยายและนำเสนอผลงานวิจัยจะอยู่ภายใต้ขอบข่าย ๓ หัวข้อย่อย ได้แก่

  • ยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาสังคม (Social Development Policy and Strategy
  • ยุทธศาสตร์และนโยบายด้านอุตสาหกรรมและการค้า (Industrial and Trade Policy and Strategy)
  • การเชื่อมโยงแถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมยุคใหม่กับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
    ภาคตะวันออก (Connectivity of BRI and EEC)

ปิดรับสมัครการส่งผลงานเข้าร่วม ภายในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ผู้สนใจจะต้องจัดทำ

๑) บทคัดย่อทางวิชาการ (Abstract) เป็นภาษาอังกฤษ 

๒) รายงานการวิจัย (Research Report) เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (อย่างละ ๑ ฉบับ) จำนวน ๑๒-๑๕ หน้า

ภายใต้หัวข้อข้างต้น พร้อมแบบฟอร์มการนำส่งผลงาน (Abstract Submission Form) และส่งมายัง thaichinesecenter@gmail.com

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องด้านบน

Facebook Comments Box