การประชุมการพัฒนาพื้นที่ชายแดนของจีน (Forum of Frontier Development China 2018)

Event-Date: 
Saturday, October 13, 2018 - 09:00 to Monday, October 15, 2018 - 17:00

          เมื่อวันที่  13 – 15 ตุลาคม พ.ศ.2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษม์ ตันตยกุล รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ได้เข้าร่วมการประชุมการพัฒนาพื้นที่ชายแดนของจีน (Forum of Frontier Development China 2018) จัดโดยคณะกรรมการกิจการชนชาติของประเทศจีน ณ มหาวิทยาลัยชนชาติ (Minzu University of China) ณ กรุงปักกิ่ง  งานประชุมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ประชาคมร่วมชะตากรรมของมนุษยชาติ: การอยู่ร่วมกัน การร่วมมือกัน และการแบ่งปัน”  (Community of Human Destiny: Symbiosis, Cooperation and Sharing) โดยมีผู้แทนจาก 23 ประเทศเข้าร่วมการประชุม

การแสดงปาฐกถาโดยนักวิชาการคนสำคัญ มีหัวข้อดังต่อไปนี้

  1. Yang Shenmin (Minzu University of China) แสดงปาฐกถาเรื่อง “รัฐชาติหรือรัฐที่มีหลากหลายชนชาติ: เส้นทางที่แตกต่างกันของการสร้างรัฐสมัยใหม่” อธิบายถึงความแตกต่างระหว่างพัฒนาการของรัฐที่มีหลากหลายชนชาติของจีนกับแนวคิดเรื่องรัฐชาติของตะวันตกในศตวรรษที่ 17
  2. Hao Shiyuan (Member of Study Division of the Chinese Academy of Social Science) แสดงปาฐกถาเรื่องปรัชญาจีนและการเป็นประชาคมจากประชาคมระดับชาติจีนไปสู่ประชาคมร่วมชะตากรรมของมนุษยชาติ
  3. Huang Chengwei (Director of the National Poverty Alleviation and Education Center of the State Council Poverty Alleviation Office) แสดงปาฐกถาเรื่องประสบการณ์ของจีนและแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนของโลก
  4. Brain J. Grim (Boston University, USA) แสดงปาฐกถาเรื่องบทบาทของศาสนาบนแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหม
  5. Xing Guangcheng (Director of Frontier Institute of Chinese Academy of Social Science) แสดงปาฐกถาเรื่องการติดต่อเชื่อมโยงกันและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนของจีน


     

       

            การประชุมดังกล่าวได้แบ่งหัวข้อการสัมมนาออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) นิเวศวิทยา ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ (2) สังคมและวัฒนธรรม (3) การแก้ไขปัญหาความยากจน (4) การพัฒนาและธรรมาภิบาล ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ในการพัฒนาของชนชาติส่วนน้อยทั้งในประเทศจีนและประชาคมโลก  โดยเฉพาะในบริบทของข้อริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่

Facebook Comments Box