พิธีเปิดศูนย์วิจัยหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไทย-จีน (“The Belt and Road” Cooperation Research Center; CTC) และพิธีลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่

Event-Date: 
Tuesday, December 18, 2018 - 10:00 to 12:00

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ จัดพิธีเปิดป้ายศูนย์วิจัยหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไทย-จีน (CTC) และลงนามในข้อตกลงทางวิชาการสามฝ่ายระหว่างศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ และศูนย์วิจัยหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไทย-จีน โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่

 

พลเอกสุรสิทธิ์ ถนัดทาง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ได้กล่าวรายงานถึงที่มาและความสำคัญของศูนย์CTC “...ศูนย์CTCมีที่มาจากการหารือกับ National Academy of Development and Strategy (NADS) มหาวิทยาลัยเหรินหมินแห่งประเทศจีน เมื่อเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2561 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพคลังสมองระดับชาติของศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน โดยอนุมัติของสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และได้จัดตั้ง CTC ในกรุงปักกิ่งขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยจะเป็นจุดประสานความมร่วมมือและเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนงานวิจัยและที่ทางานของนักวิจัยร่วมจากศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน กับสถาบันพัฒนาและยุทธศาสตร์ (NADS) มหาวิทยาลัยเหรินหมินแห่งประเทศจีน (RUC) ซึ่งต่อมาทางศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน จึงได้มาหารือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (NBU) จัดตั้ง CTC ณ กรุงเทพมหานคร ด้วยหวังว่า CTC แห่งนี้จะเป็นอีกหนึ่งเวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการ (Platform) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเส้นทางสายไหมไทย-จีน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เพื่อเป็นแหล่งรวมนักคิด นักยุทธศาสตร์ นักวิชาการ ด้านไทย-จีน ได้ระดมสมองและหาแนวทางแก้ปัญหาเชิงยุทธศาสตร์และนโยบายให้กับรัฐบาลของทั้งสองประเทศต่อไป...”

 

 

รศ.ดร. สมชอบ ไชยเวช ประธานในพิธี ได้ขึ้นกล่าวเปิดงาน และได้กล่าวถึงความสาคัญของความสัมพันธ์ไทย-จีนที่มีสัมพันธ์อันดีต่อกันมากว่า 43 ปี และถือว่าเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในทุกมิติ “...การจัดตั้ง “ศูนย์วิจัยหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไทย-จีน” (“The Belt and Road” Cooperation Research Center; CTC) เป็นจุดประสานความร่วมมือทางวิชาการของศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน กับ มหาวิทยาลัยเหรินหมินแห่งประเทศจีน (RUC) และ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (NBU) จึงนับเป็นก้าวสาคัญอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพวงการระดับอุดมศึกษา และการเป็นคลังสมองระดับชาติของทั้งสองประเทศให้สามารถสร้างองค์ความรู้ สร้างเสริมพลังทางความคิดและความรู้ทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศแก่กันและกัน...”

 

 

Ms. Lan Suhong ผู้แทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจาประเทศไทย และ Prof. Liu Zaibo ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเหรินหมินแห่งประเทศจีน ได้กล่าวแสดงความยินดีกับการยกระดับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-จีนในครั้งนี้ รวมถึงได้อ่านจดหมายแสดงความยินดีจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเหรินหมินแห่งประเทศจีน ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องน่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง

 

หลังจากการเปิดป้ายศูนย์วิจัยหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไทย-จีน คือพิธีลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ ทางวิชาการสามฝ่ายระหว่างศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ และศูนย์วิจัยหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทางไทย-จีน ซึ่งเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี

 

 

ช่วงต่อมาคือการแนะนาหนังสือแปลซึ่งเป็นผลงานของศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน เรื่อง “พุทธ ศาสนาและวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีน” โดย ดร.หลี่ เหรินเหลียงและคณะ และยังได้มอบหนังสือจานวน 50 เล่ม ให้กับมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพด้วย

 

 

ในช่วงท้ายของพิธีคือการมอบหนังสือแต่งตั้งให้แก่คณะทางานของศูนย์วิจัยหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไทย-จีน โดยพลเอกสุรสิทธิ์ ถนัดทาง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทยจีนและประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไทย-จีน

Facebook Comments Box