ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน ครั้งที่ ๘ ส่งผลงานภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

Event-Date: 
Tuesday, June 25, 2019 (All day) to Saturday, June 29, 2019 (All day)

ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ใคร่ขอเชิญชวนผู้สนใจ นำส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๘ (The Eighth Thai – Chinese Strategic Research Seminar) ภายใต้หัวข้อเรื่อง ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีนยุคใหม่ : โอกาสและวิสัยทัศน์ใหม่ หรือ 新时代泰中战略合作 : 新机遇, 新视野Chinese-Thai Strategic Cooperation for a New Era : New Opportunity and New Vision” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

การสัมมนาฯ ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และการนำเสนอผลงานวิจัย
ภาคบรรยายภาษาไทย หรือภาษาจีน การบรรยายและนำเสนอผลงานวิจัยจะอยู่ภายใต้ขอบข่าย ๖ หัวข้อย่อย ได้แก่

  • ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ: การลงทุน, การค้า, การเงิน และอีคอมเมิร์ซ (Economic cooperation: Investment, Trade, Finance and E-commerce)
  • ความร่วมมือทางสังคมวัฒนธรรม: การขยายของเมือง และการลดความยากจน (Socio-cultural cooperation: Urbanization and Poverty Reduction)
  • ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: ทุนมนุษย์ และการพัฒนานวัตกรรม(S&T cooperation: Human Capital and Innovation Development)
  • การประสานงานทางด้านนโยบาย การทูต และความร่วมมือด้านความมั่นคง(Policy Coordination, Diplomacy and Defense Cooperation)
  • การท่องเที่ยว, เกษตรกรรม และการคมนาคมในประเทศไทย (Tourism, Agriculture and Transportation in Thailand)
  • ชาวจีนโพ้นทะเลและการแลกเปลี่ยนระหว่างไทย-จีน(The Overseas Chinese and Sino - Thai Exchanges)

ปิดรับสมัครการส่งผลงานเข้าร่วม ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ผู้ที่สนใจจะต้องจัดทำ

๑) บทคัดย่อทางวิชาการ (Abstract) เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

๒) รายงานการวิจัย (Research Report) เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (อย่างละ ๑ ฉบับ) จำนวน ๑๒-๑๕ หน้า ภายใต้หัวข้อข้างต้น พร้อมแบบฟอร์มการนำส่งผลงาน (Abstract Submission Form) และส่งมายัง thaichinesecenter@gmail.com ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องด้านบน

Facebook Comments Box