การเสวนาวิชาการเชิงลึก (Focus Group) ครั้งที่ 1/2562 หัวข้อ “ผลกระทบ BRI ต่อ Thailand 4.0 ภายใต้บริบท New Normal”

Event-Date: 
Thursday, April 4, 2019 - 09:30 to 12:30

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดการเสวนาวิชาการเชิงลึก (Focus Group) ครั้งที่1 ประจำปี 2562  ในหัวข้อ “ผลกระทบ BRI ต่อ Thailand 4.0 ภายใต้บริบท New Normal” โดยจัดประชุมที่โรงแรมรามาการ์เดน ถนนวิภาวดีรังสิต

 

งานเสวนาแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อย่อย ได้แก่ ประเด็นความเชื่อมโยง (Connectivity) ประเด็นเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว (Economic, Trade, Investment and Tourism) และ ประเด็นความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture Relations) ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา

 

ทั้งนี้ งานเสวนาวิชาการเชิงลึกจัดขึ้นเพื่อระดมสมองจากแต่ละภาคส่วน และนำข้อสรุปที่ได้ไปเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อไป

Facebook Comments Box