การบรรยายพิเศษของอดีตนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส Mr. Dominique de Villepin เรื่อง China-Europe-Africa: Challenges of the 21st Century

Event-Date: 
Thursday, September 26, 2019 - 18:00 to 20:00

          เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษม์ ตันตยกุล รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน และ น.ส.ณิชารีย์ แถมรัตน์ ผู้จัดการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ได้เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษจากอดีตนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส Mr. Dominique de Villepin ในหัวข้อ China-Europe-Africa: Challenges of the 21st Century ณ โรงแรม Crowne Plaza Fudan ณ มหานครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

          การพิเศษดังกล่าว จัดขึ้นโดย China Institute แห่งมหาวิทยาลัยฟู่ตั้น (Fudan University) ซึ่งเป็นคลังสมองชั้นนำของประเทศจีน และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ จาง เหวยเหวย เป็นผู้กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับ

 

          สาระสำคัญของการบรรยายหัวข้อดังกล่าว คือ ความร่วมมือระหว่างยุโรปและจีนเพื่อพัฒนาแอฟริกา Mr. Villepin ได้กล่าวว่า “ในศตวรรษที่ 21 นั้น จะเป็นศตวรรษของจีน (Century of China)” และแอฟริกาจะกลายเป็นหนึ่งในความท้าทายสำคัญของศตวรรษนี้ Mr. Villepin ได้กล่าวต่อไปถึงปัญหาและความท้าทายของแอฟริกา หรือที่เรียกว่า “ปัญหาแบบคอขวด (Bottle Neck Problems)” อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การพัฒนาประเทศในทวีปแอฟริกาต้องชะงักงันลง ได้แก่

  1. ข้อจำกัดทางด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน อันมีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
  2. การขาดการสื่อสารระหว่างชาติแอฟริกา
  3. อัตราการเติบโตของจำนวนประชากร
  4. ความไม่มั่นคงทางการเมือง ซึ่งเป็นปัญหาละเอียดอ่อนและมีสาเหตุอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น สาเหตุด้านเชื้อชาติ การก่อรัฐประการ การก่อการร้ายและความรุนแรง ฯลฯ

นอกจากนี้ Mr. Villepin ยังได้กล่าวเพิ่มเติมไปถึงวิธีการแก้ไขปัญหาและรับมือกับความท้าทายของแอฟริกา ดังนี้

  1. แก้ไขปัญหาด้วยความเข้าใจและเคารพในวัฒนธรรมท้องถิ่น
  2. แก้ปัญหาโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง จีนและยุโรปควรร่วมมือกันเพื่อแสดงให้โลกเห็นว่า ความร่วมมือแบบพหุภาคี (Multilateral) สามารถแก้ไขปัญหาได้
  3. ควรส่งเสริมความร่วมมือภายใต้กรอบของสหประชาชาติ (UN) และส่งเสริมบทบาทของสหภาพแอฟริกา (African Union) ในการบูรณาการระหว่างกันของประเทศในทวีปแอฟริกา

 

 

สรุปคำบรรยายโดย

น.ส.ณิชารีย์ แถมรัตน์ ผู้จัดการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน

Facebook Comments Box