การเสวนาโต๊ะกลม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในศตวรรษที่ 21 (International Relations in 21st Century)

Event-Date: 
Tuesday, November 12, 2019 - 14:30 to 16:00

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ทางศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (ศทจ.วช) ได้ต้อนรับคณะของ Prof. Jin Canrong และศูนย์วัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ เพื่อร่วมการเสวนาโต๊ะกลม ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ

 

คณะฝ่ายไทยประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน เจ้าหน้าที่วช. และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย ศิริไกร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทโรนานนท์ คณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ อ.ดร.วิลาสินี พิบูลย์เศรษฐ์ จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

คณะฝ่ายจีน นำโดย Prof. Jin Canrong รองคณบดีคณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเหรินหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน Gu Hongxing ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ Zhang Bo รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

 

โดยระหว่างการเสวนา ฝ่ายไทยและจีนได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในศตววรษที่ 21 และการทูตรูปแบบใหม่ของจีน ซึ่งจีนกำลังมีการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์โลกในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

Facebook Comments Box