การสัมมนาร่วม CASS – NRCT Joint Think Tank ครั้งที่ 2

Event-Date: 
Tuesday, December 10, 2019 (All day)

เมื่อวันที่ 9-13 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา พลเอก สุรสิทธิ์ ถนัดทาง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยไทย-จีน ได้เข้าร่วมงานสัมมนาร่วม CASS – NRCT Joint Think Tank ซึ่งได้จัดเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ณ จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้หัวข้อ “Sino-Thai Economic Cooperation under ‘Belt and Road’ Initiative” โดยงานสัมมนานี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง สถาบันสังคมศาสตร์แห่งประเทศจีน (Chinese Academy of Social Science; CASS) และ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

 

พลเอก สุรสิทธิ์ ถนัดทาง ได้รับเกียรติให้เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะวิชาการจากจีน และนักวิชาการชาวไทย รวมไปถึงผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา โดยกล่าวโดยสรุปว่า "การสัมมนาครั้งนี้ มีจุดประสงค์หลักเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์และอภิปรายประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจของผู้เชี่ยวชาญทั้งจากประเทศจีนและไทย"

 

 

ภายในงานสัมมนาดังกล่าว ประกอบไปด้วย 3 ช่วง ได้แก่ 1) การลดความยากจน (Poverty Reduction), 2) ความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างจีน-ไทย (Investment Cooperation between China and Thailand), และ 3) ความร่วมมือด้านทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนานวัตกรรม (Cooperation of Human Resource and Innovation Development) โดยในทุกช่วงนั้นจะมีการบรรยายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยนักวิชาการชาวไทยและจีน

Facebook Comments Box