ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน ครั้งที่ ๙ ส่งผลงานภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

Event-Date: 
Wednesday, March 11, 2020 (All day) to Friday, June 5, 2020 (All day)

ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ใคร่ขอเชิญชวนผู้สนใจ นำส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๙ (The Ninth Thai – Chinese Strategic Research Seminar) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ความสัมพันธ์การทูตไทย-จีน 45 ปี: การแบ่งปันประสบการณ์และความร่วมมือในอนาคต” หรือ 中泰合作45年:经验与展 “45th Year of Thai-Chinese Diplomatic Relation: Sharing Experiences and Future Cooperation” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่

 

การสัมมนาฯ ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และการนำเสนอผลงานวิจัย

ภาคบรรยายภาษาไทย หรือภาษาจีน การบรรยายและนำเสนอผลงานวิจัยจะอยู่ภายใต้ขอบข่าย ๖ หัวข้อย่อย ได้แก่

  • มิติวัฒนธรรมกับความสัมพันธ์ในอนาคต (Cultural Dimension and Future Relations)
  • การเรียนรู้จากจีนในด้านการขจัดความยากจน (Lesson Learned & Best Practices in Poverty Alleviation)
  • การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)
  • รูปแบบการพัฒนาของจีน (China Model)
  • ผลกระทบของสงครามการค้า (US vs China) : ไทย-จีนจะร่วมกันพัฒนาอย่างไร (Effect of trade war (US vs China): How can Thailand and China organize joint development?)
  • พัฒนาการของโครงการริเริ่มแถบและเส้นทาง ผ่านชาวจีนโพ้นทะเล (Development of BRI through the overseas Chinese)

ปิดรับสมัครการส่งผลงานเข้าร่วม ภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ผู้ที่สนใจจะต้องจัดทำ

๑) บทคัดย่อทางวิชาการ (Abstract) เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในไฟล์ .docx หรือ .doc และ .pdf

๒) รายงานการวิจัย (Research Report) เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (อย่างละ ๑ ฉบับ) จำนวน ๑๒-๑๕ หน้า ภายใต้หัวข้อข้างต้น ในไฟล์ .docx หรือ .doc และ .pdf พร้อมแบบฟอร์มการนำส่งผลงาน (Abstract Submission Form) และส่งมายัง thaichinesecenter@gmail.com ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องด้านบน

Facebook Comments Box