ประกาศเกี่ยวกับการติดต่อศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน

Event-Date: 
Wednesday, March 25, 2020 (All day)

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-๑๙ ในขณะนี้ ทางศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน จึงมีมาตรการทำงานที่บ้าน (Work from home) เพื่อลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ

 

ทางศูนย์ฯ จึงขอให้ทุกท่านติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ รวมไปถึงข้อมูลการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๙ ผ่านทางอีเมล thaichinesecenter@gmail.com เป็นหลัก หรือทางเบอร์โทรศัพท์ ๐๘๐-๒๐๓-๑๗๘๐ (ณิชารีย์) แทน จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน

Facebook Comments Box