ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาโครงการยกระดับการเชื่อมโยงผู้ประกอบการไมซ์ ตอบโจทย์ความต้องการสินค้าและบริการ จากจีนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (GTEC)

Event-Date: 
Tuesday, December 21, 2021 - 09:00 to 16:00

ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ร่วมกับ สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB), มูลนิธิเพื่อการพัฒนาดิจิทัล และ บริษัท เทค อี-บิสสิเนส เซ็นเตอร์ จํากัด รวมถึงพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้ดําเนิน “โครงการยกระดับการเชื่อมโยงผู้ประกอบการไมซ์ ตอบโจทย์ความต้องการสินค้าและบริการ จากจีนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (GTEC)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ไมซ์ชุมชน ได้มีช่องทางในการจําหน่าย Product SME ในพื้นที่ ของตน ไปยังลูกค้าชาวจีนผ่าน Platform Online จีน อันเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในช่วง สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมถึงช่วยในการพัฒนา Product SME ให้ตอบโจทย์ความต้องการซื้อสินค้าระหว่างการเดินทางมาทํากิจกรรมไมซ์ในพื้นที่ของนักเดินทางชาวจีนในอนาคต พร้อมทั้งพัฒนาบริการ MICE Service สําหรับเตรียมรองรับพฤติกรรมนักเดินทางจากจีนในอนาคต หลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

 

ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาฯ ดังกล่าว ในวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 6 อาคาร True Digital Park - BTS Punnawithi (Exit 6) ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น. ภายในงานจะประกอบไปด้วยการเสวนาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านจีนทั้งชาวไทยและชาวจีน

 

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งเพื่อรับสิทธิ์ในการซื้อ Ticket ราคาพิเศษ และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/GTEC-ze

Facebook Comments Box