งานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 4

Event-Date: 
Sunday, July 26, 2015 - 09:00 to Monday, July 27, 2015 - 17:00

 

ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน แห่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน(Huaqiao University,HQU)  China Society for Southeast Asian Studies และ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน จัดงาน "สัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 4" (The 4th Thai-Chinese Strategic Research Seminar) ภายใต้หัวข้อเรื่อง "จีน อาเซียน สร้างประชาคมร่วมกัน ในศตวรรษที่ 21" หรือ "21 纪中国东盟命运共同体构(Building a China – ASEAN Community of Common Destiny in the 21st Century)" ระหว่างวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2558 ณ เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ไทย-จีน และนำองค์ความรู้จากผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนานโยบายระดับประเทศ รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยยุทธศาสตร์ระหว่างไทย-จีนต่อไป

 

วันที่ 26 สิงหาคม 2558 (ช่วงเช้า พิธีเปิด"สัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 4")

กล่าวเปิดงาน  โดย ผู้บริหารของทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายจีน

 

                                                                                           Mr.Dong Chuanjie                                            Mrs.Ni Chao                                            นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต

รัฐมนตรีช่วยว่าการทบวงกิจการชาวจีนโพ้นทะเล       รองนายกเทศมนตรีเมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน               รองอธิบดี กรมเอเชียตะวันออก 

                                                                        

     ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ                                       ดร.โภคิน พลกุล                                                    Prof.Jia Yimin

      เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ                ประธานสมาคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจไทย-จีน                      อธิการบดี Huaqiao University    

 

ภายในงานมีบุคคลสำคัญขึ้นกล่าวแสดงปาฐกถาพิเศษ ดังนี้

1.Prof. Zhuang Guotu ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ Xiamen University และ Huaqiao University

 

 

2.ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน กรรมการที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทยจีน

 

 

3.Prof. Zhang Xizhen ศาสตราจารย์จากคณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง

 

 

บรรยากาศภายในงานมีนักวิชาการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ นักธุรกิจภาคเอกชนทั้งจากไทยและจีนเข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้อย่างล้นหลาม

 

                                                   

 

 

 

นอกจากนี้ในช่วงบ่ายของวันที่ 26 กรกฎาคม และ วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ยังมีการนำเสนอบทความทางวิชาการจากนักวิจัยทั้งฝ่ายไทยและจีนรวมทั้งสิ้น 65 บทความ โดยมีนักวิจัยจากไทยนำเสนอ 25 บทความ และนักวิจัยจีนและประเทศอื่นที่มาร่วมนำเสนอ 40 บทความ โดยในปีนี้มีนักวิจัยทั้งจาก จีน ไทย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ไต้หวันและฮ่องกง เข้าร่วมในการสัมมนาในครั้งนี้ ภายใต้ 8 หัวข้อหลัก ดังต่อไปนี้

 

1.ความร่วมมือด้านความมั่นคง (Traditional and Non – traditional Security Cooperation)

2.การค้า การลงทุนและการเงิน (Commerce, Investment and Finance)

3.การคมนาคมขนส่ง การเกษตร วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและทะเล (Transportation, Agriculture, Science, Ocean and Environment)

4.การท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการศึกษา (Tourism, Culture and Education)

5.เส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ ๒๑ และชนกลุ่มน้อยจีน (The 21st century Maritime Silk Road and Ethnic Chinese)

6.ความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ ๔๐ ปี ไทย-จีน (The 40th anniversary of China – Thailand diplomatic relations)

7.การยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (Building an upgraded version of the CAFTA)

8.คลองกระ (Kra Canal)

 

งานสัมมนาในครั้งนี้ถือได้ว่าประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป็นการสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านการวิจัยทางยุทธศาสตร์ระหว่างนักวิจัยไทย-จีน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ และสามารถนำไปใช้ในระดับนโยบายได้ต่อไป

 

Facebook Comments Box