การประชุมโต๊ะกลม (Round Table Meeting) วันจันทร์ที่ 27 ก.ค. 2558 ณ เมืองเซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

Event-Date: 
Monday, July 27, 2015 - 09:30 to 11:30

การประชุมโต๊ะกลม (Round Table Meeting)

ระหว่าง

ฝ่ายไทย โดย ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

และ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย – จีน

ร่วมกับ

ฝ่ายจีน โดย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (HQU)

วันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้อง ๔๐๓ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

ฝ่ายไทย

- สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

๑. นายกฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์              รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

๒. ศ. ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน                 กรรมการที่ปรึกษาศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน

๓. รศ. ดร.สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย           กรรมการที่ปรึกษาศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน

๔. รศ. ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น             ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน

๕. ดร.หลี่ เหรินเหลียง                        รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน

๖. อ.อาร์ม ตั้งนิรันดร                         คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน

๑. ดร.โภคิน พลกุล                           นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน

๒. ดร.ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง                     รองนายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน

๓. นายสุรินทร์ ตุลย์วัฒนจิต                 รองนายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน

๔. นายไมตรี เต็มศิริพงศ์                      อุปนายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน

- ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานอื่น ๆ

๑. พลโทสุรสิทธิ์ ถนัดทาง                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

 

 

ฝ่ายจีน

๑. Prof. Jia Yimin                           อธิการบดี HQU

๒. Prof. Zeng Lu                            รองอธิการบดี HQU

๓. Prof. Zhang Yudong                    คณบดีสถาบันจีนโพ้นทะเลศึกษา HQU

๔. Prof. Zhuang Guotu                    ประธานสถาบันสังคมจีนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา HQU

๕. Prof. Zhao Xincheng                   ผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ HQU

๖. Prof. Zhang Xizhen                     ศาสตราจารย์แห่งสถาบันวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยปักกิ่ง

๗. Prof. Li Yong                             รองคณบดีสถาบันจีนโพ้นทะเลศึกษา HQU

๘. Prof. Chen Qiaozhen                   รองคณบดีสถาบันจีนโพ้นทะเลศึกษา HQU

๙. Prof. Chen Wenshou                   รองคณบดีสถาบันจีนโพ้นทะเลศึกษา HQU

๑๐. Prof. Liu Wenzheng                  รองศาสตราจารย์แห่งสถาบันจีนโพ้นทะเลศึกษา HQU

 

การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารฝ่ายไทยและจีนได้มีโอกาสหารือร่วมกันเกี่ยวกับทิศทางนโยบาย/ ประเด็นหัวข้อยุทธศาสตร์ไทยจีน เพื่อเป็นข้อมูลในเชิงนโยบายของรัฐบาลต่อไปในอนาคต

 

Facebook Comments Box