การประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหารจากเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน

Event-Date: 
Wednesday, June 15, 2016 - 10:30 to 12:00

 

การประชุมหารือร่วมกับ

 คณะผู้บริหารจากเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน

 ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น.

 ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย

 

……………………………………………………..

 

                ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน (รองศาสตราจารย์ ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น) ได้รับเชิญจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย  เข้าร่วมประชุมหารือในประเด็นเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

 

การประชุมในครั้งนี้มีตัวแทนจากหน่วยงานจีนและไทยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ดังนี้

 หน่วยงานจีน ได้แก่

 

 • สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

 1. Mr. Wu  Zhiwu                          อุปทูตจีนประจำประเทศไทย

 2. Mr. Huang Xinhua                     เลขานุการสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย

 • คณะผู้บริหารจากเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน Xinjiang Cultural Exchange Delegation

 1.  Ms. Mubalake  Mugaiti            รองอธิบดีด้านกิจการค้าต่างประเทศของรัฐบาลซินเจียง และรองประธานสมาคม Xinjiang People for  Friendship      with  Foreign Countries

 2. Ms. Sheng  Xiuping                    Deputy  Chief  of  Jimunai  County Government,  Altay  Prefecture, Xinjiang

 3. Mr. Tan  Huaizhou                     Deputy  Chief   of  the  Secretariat  of  Xinjiang  Foreign Affairs  Office

 4. Mr. Abulajiang  Aishi                Chief  of  the  External  Affairs Division  of  the  Culture Department of  Xinjiang

 5. Mr. Abuduhaibaier  Abudula       Head of  Puqiakeqi  Township  Government, Moyu  County, Hota  Prefecture, Xinjiang

 6. Ms.  Li Wei                               English  Interpreter of   Xinjiang  Foreign  Affairs Office

 หน่วยงานไทย ได้แก่

 • สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน              ระธานสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรียากร           ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

 • สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          ดร.ศราวุฒิ อารีย์                                        รองผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                  

 • สื่อมวลชน

 1. นายวสันต์ ทองสุข                                   อุปนายกสมาคมสื่อสารมวลชนมุสลิมแห่งประเทศไทย

 2. นายเอกราช  มูเก็ม                                    บรรณาธิการนิตยาสาร ดิ อะลามี

 

 

Facebook Comments Box