งานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 5

Event-Date: 
Wednesday, August 17, 2016 (All day) to Friday, August 19, 2016 (All day)

 

ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน แห่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสถาบันการต่างประเทศจีน (The Chinese’s People Institute of Foreign Affairs, CPIFA)  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Huaqiao University, HQU)   และสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน จัดงาน "สัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 5" (The Fifth Thai-Chinese Strategic Research Seminar) ภายใต้หัวข้อเรื่อง หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทย-จีน : ปัจจุบันสู่อนาคต” หรือ “泰中战略伙伴 : 从今走向未来Thailand-China Strategic Partnership : Present to Future” ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการวิจัยเกี่ยวกับไทย-จีน ภายใต้ขอบข่ายหัวข้อที่กำหนด และนำองค์ความรู้จากผลการวิจัยไปใช้ประกอบการพัฒนายุทธศาสตร์ไทย-จีน นอกจากนี้ยังสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีนระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนของไทยและจีน

 

บรรยากาศในพิธีเปิดงานสัมมาฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr. Lu Shumin

Executive Vice President, Chinese People’s Institute of Foreign Affairs (CPIFA)

 

 

 กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทย-จีน : ปัจจุบันสู่อนาคต” โดย

 

                                                      

                                                                 Professor Zeng Lu                                        ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน

                                        Vice President, Huaqiao University (HQU)                        ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา

                                                                                                                                     ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน (วช.)

 

 

 

 

บรรยากาศภายในงานสัมมนาฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ทั้งนี้ มีการนำเสนอท่าทีเชิงยุทธศาสตร์โดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายจีน จำนวน 6 บทความ  ภายใต้ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่

 

·       ความสัมพันธ์เศรษฐกิจไทย–จีนภายใต้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว (Strategic Partnership on Economic Relations)

 

·       รถไฟไทย–จีนและการเชื่อมโยง (Strategic Partnership on Connectivity and Development)

 

·       ความมั่นคงและประเด็นอื่น ๆ (Strategic Partnership on Security and Other Issues)

 

 

 

 มีผู้อภิปรายจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนแสดงความคิดเห็นต่อท่าทีเชิงยุทธศาสตร์จำนวน 12 ท่าน  และในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ในแต่ละประเด็นย่อยมีการนำเสนอบทความจากนักวิชาการไทยและจีน ประเด็นละ 8 บทความ รวม 24 บทความ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments Box