"การเข้าร่วมประชุมวิชาการระหว่างประเทศ"

Event-Date: 
Wednesday, September 7, 2016 - 09:00 to Friday, September 9, 2016 - 16:00

รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการระหว่างประเทศ

The 9th  China-ASEAN Think Tank Strategic Dialogue Forum (2016)

ระหว่างวันที่ 7-9  กันยายน 2559

ณ นครหนานหนิง ประเทศจีน

___________________________________

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน (วช.) (รองศาสตราจารย์ ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น) ได้รับเชิญจากสถาบันสังคมศาสตร์กวางสี (Guangxi Academy of Social Sciences) เข้าร่วมการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ “The 9th  China-ASEAN Think Tank Strategic Dialogue Forum (2016)” ซึ่งจัดโดยสถาบัน Guangxi Academy of Social Sciences ร่วมกับ รัฐบาล Guangxi Zhuang Automous Region และ China – ASEAN Expo Secretariat ระหว่างวันที่ 7-9  กันยายน 2559 ณ นครหนานหนิง ประเทศจีน ภายใต้หัวข้อ “Building the 21st Century Maritime Silk Road and China-ASEAN Community of Common Destiny” โดยมีหัวข้อหลัก 5 หัวข้อ ดังนี้

 

                1. The 21st Century Maritime Silk Road and Construction of China-Indochina Economic Corridor Peninsula;

 

                2. The 21st Century Maritime Silk Road and China-ASEAN International Production Capacity Cooperation;

 

                3. The 21st Century Maritime Silk Road and China-ASEAN Maritime Cooperation;

 

                4. Construction of ASEAN Community and China-ASEAN Cooperation Development;

 

                5. The 21st Century Maritime Silk Road and Construction of China-ASEAN Think Tank Exchange Mechanism.

 

 

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ยังได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระหว่างประเทศนี้ในหัวข้อเรื่อง “The Belt and Road Cooperation : Case Study of Thailand-China Railway Connectivity 

 

 

Facebook Comments Box