ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ร่วมกับ ศูนย์วัฒนธรรมจีน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง "ความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ตามโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของไทย กับ โครงการ The Belt and Road ของจีน" ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

Event-Date: 
Sunday, May 14, 2017 - 20:30

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดย ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ร่วมกับ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กำหนดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

เรื่อง "ความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ตามโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของไทย กับ โครงการ The Belt and Road ของจีน"  

ในวันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๕.๓๐ น. ณ ห้องนิทรรศการ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพฯ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของไทย

และ โครงการริเริ่ม ๑ แถบ ๑ เส้นทาง (The Belt and Road) ของจีน รวมทั้งความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ระหว่างโครงการดังกล่าว

นอกจากนี้ยังจะเป็นการรวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ที่เข้าร่วมการสัมมนาฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐบาลต่อไปด้วย

กำหนดการในช่วงเช้า (๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.) จะเป็นการบรรยาย โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ ท่าน คือ

๑. นายหวาง อวี้จู่ จากสถาบันสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Academy of Social Sciences ; CASS) ซึ่งเป็นหน่วยงานคลังสมองทางด้านสังคมศาสตร์ของรัฐบาลจีน

๒. ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor ; EEC)

และในช่วงบ่าย (๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น.) จะเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชนทั้งไทยและจีน (มีล่ามแปลภาษา)

 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาฯ ในครั้งนี้ ตามวันและเวลาดังกล่าวโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ (รับจำนวนจำกัด)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐๒ ๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๓๐๖, ๓๐๗

 

Facebook Comments Box