การประชุมระดมความเห็นภายใต้ “โครงการดำเนินการวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะด้านยุทธศาสตร์สำหรับการดำเนินงานของสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงปักกิ่ง”

Event-Date: 
Wednesday, August 9, 2017 (All day)
การประชุมระดมความเห็นภายใต้ “โครงการดำเนินการวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะด้านยุทธศาสตร์สำหรับการดำเนินงานของสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงปักกิ่ง” เมื่อวันที่ ๙ ส.ค.๖๐ ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ต จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
 
๑. จีนให้ความสำคัญกับการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมาก จนประสบความสำเร็จในการยกระดับความก้าวหน้าด้านวิทยาการ ทำให้จีนก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำด้านเทคโนโลยีของโลกในปัจจุบัน โดยได้ดำเนินการดังนี้
      ๑.๑ ปรับเปลี่ยนทิศทางนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการผลิตเชิงพาณิชย์
      ๑.๒ มีความร่วมมือหรือลงทุนร่วมกับต่างชาติ เพื่อรับการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีและวิชาการ ส่งผลให้จีนสามารถพัฒนาและสร้างเทคโนโลยีตนเองได้
      ๑.๓ รัฐบาลสนับสนุนให้มีการก่อตั้งหน่วยงานวิจัยในระดับต่างๆ และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีระหว่างสถาบันวิจัยรวมทั้งภาคอุตสาหกรรมทั้งภายในและระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
      ๑.๔ รัฐบาลจีนส่งเสริมค่านิยมของประชาชนให้พึ่งพาตนเองทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
๒. จีนได้จัดตั้งหน่วยงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้เกิดการวิจัยด้านวิทยาการต่างๆ โดยผ่าน ๔ องค์กร ได้แก่
      ๒.๑ สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (Chinese Academy of Sciences : CAS) มีหน้าที่ทำการวิจัยเฉพาะทางขั้นพื้นฐาน (Basic Research)
      ๒.๒ สถาบันวิจัยสังกัดมหาวิทยาลัย มีบทบาทด้านการฝึกอบรมและผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      ๒.๓ สถาบันวิจัยสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมและรัฐบาลระดับท้องถิ่น เน้นการทำวิจัยเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพด้านอุตสาหกรรม
      ๒.๔ สถาบันวิจัยทางทหารสังกัดกระทรวงกลาโหม สนับสนุนการวิจัยเพื่อความมั่นคงของประเทศ
 
๓. นโยบายล่าสุดของรัฐบาลจีนในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างรอบด้าน โดยได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์และนโยบายที่สำคัญ ๒ ฉบับ คือ
      ๓.๑ เค้าโครงแผนพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยะกลางและระยะยาว ปี พ.ศ.๒๕๔๙ – ๒๕๖๓
      ๓.๒ เค้าโครงยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งประกาศในปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยกำหนดเป้าหมายการพัฒนา ๓ ขั้น แบ่งเป็นปี พ.ศ.๒๕๖๓ ปี พ.ศ.๒๕๗๓ และ ปี พ.ศ.๒๕๙๓๔
 
                       
 
บทสรุป จากปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้จีนมีการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงเป็นความเหมาะสมที่รัฐบาลไทยจะจัดตั้งสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงปักกิ่ง ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศไทยและประเทศจีนต่างมีแนวนโยบายที่จะอาศัยการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและนำพาประเทศก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง (middle income trap) ประกอบกับรัฐบาลจีนต้องการขยายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับประเทศไทย เพื่อขยายต่อไปยังประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการจัดตั้งสำนักงานฯ เพื่อการประสานงานขึ้น ณ กรุงปักกิ่ง อันจะเป็นช่องทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อความร่วมมือกับจีน เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยต่อไป
 
ประมวลโดย:
พันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
KU4.0
 
(ข้อมูลจากเอกสารประกอบการประชุมระดมความเห็นฯ เมื่อวันที่ ๙ ส.ค.๖๐ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง “ศักยภาพความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย-จีน” และเรื่อง “โครงการการจัดทำข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงปักกิ่ง)

Facebook Comments Box