โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง "โอกาสและความท้าทายในธุรกิจการท่องเที่ยว และโครงการ EEC ของไทย : มุมมองของภาคธุรกิจและนักลงทุนจีน"

Facebook Comments Box