ผลไม้ไทยในตลาดของประเทศจีน

Event-Date: 
Wednesday, January 31, 2018 (All day)
วันนี้ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวข้องกับผลไม้ไทยในตลาดของประเทศจีน จากการบรรยายพิเศษโดย นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (รมว.พณ.) เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค.๖๑ ณ อาคารศูนย์เรียนรวม ๓ ห้อง ๓๐๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ในการสัมมนาวิชาการเนื่องในวาระครบรอบ ๗๕ ปี (๒ ก.พ.๒๔๘๖) แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
 
 
๑. ประเด็นสำคัญในการบรรยายพิเศษดังกล่าว รมว.พณ. เน้นถึงทิศทางที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางผลไม้เขตร้อนของโลก (ทำให้ไทยเป็นมหาอำนาจผลไม้ของโลก) โดยมีแนวคิดในการขับเคลื่อน เพื่อมุ่งสู่การมีคุณภาพ และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการผลไม้ของไทยอย่างครบวงจร
 
๒. แนวคิดในการขับเคลื่อนที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นมหาอำนาจผลไม้ของโลก ต้องมีองค์ประกอบ ๔ ประการ ได้แก่
      ๒.๑ ต้องพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตของผลไม้ทั้งสดและการแปรรูป
              ๒.๑.๑ มีการจัดระดับชั้นของผลไม้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค โดยมีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามมีคุณค่าและสามารถการรักษาคุณภาพของผลไม้
              ๒.๑.๒ การแปรรูปเพื่อแก้ปัญหาผลไม้ที่ออกมาพร้อมๆ กันในจำนวนมาก โดยการเพิ่มมูลค่าผลไม้ เช่น ผลไม้รสชาติดีแต่เปลือกไม่สวย ก็ต้องปอกเปลือกขายในรูปแบบที่สวยงามรวมทั้งบรรยายสรรพคุณต่อสุขภาพ ฯลฯ
      ๒.๒ มีสมรรถนะกลไกการค้าที่เข้มแข็ง โดยสามารถกำหนดกลไกตลาดได้ (คุมกลไกการค้า)
      ๒.๓ การพัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้า โดยมีศูนย์คัดแยกผลผลิตที่มีคุณภาพ สามารถเก็บรักษาคุณภาพของผลไม้ได้ในระยะเวลาที่ยาวนาน รวมทั้งต้องมีการจับคู่ทางธุรกิจ (เป็นพันธมิตรทางการตลาด) ในการส่งออกผลไม้ เช่น การจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการในนครหนานหนิงของจีน โดยส่งวัตถุดิบไปแปรรูปในจีน อันจะทำให้สามารถส่งขายได้ทั่วประเทศจีน โดยไม่มีข้อจำกัด
      ๒.๔ ต้องสร้างแบรนด์ให้ได้ เพราะถ้าไม่มีแบรนด์ของตนเองก็จะทำให้สูญเสียโอกาสทางการค้า
 
 
บทสรุป ประเทศจีนมีพลเมืองประมาณ ๑,๔๐๐ ล้านคน มีการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ประชาชนชาวจีนมีพลังในการซื้อและที่สำคัญคือ ผลไม้ของไทยมีรสชาติเป็นที่นิยมของคนจีน โดยเฉพาะทุเรียน และมังคุค นอกจากนี้ จีนมีผลไม้ไม่เพียงพอต่อการบริโภคของคนจีน ดังนั้น ตลาดผลไม้ในจีนจึงเป็นพื้นที่สำคัญทางยุทธศาสตร์ของผลไม้ไทยที่จะก้าวไปสู่การเป็นมหาอำนาจผลไม้ของโลก และยิ่งประเทศจีนเน้นการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน โดยการเขื่อมเส้นทางคมนาคมตามยุทธศาสตร์ความริเริ่ม "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" (Belt and Road Initiative : BRI หรือ One Belt, One Road : OBOR) ก็จะทำให้ประเทศไทยมีช่องทางและโอกาสที่จะส่งออกผลไม้ไทยไปสู่ตลาดในทวีปยุโรปและแอฟริกาได้อย่างรวดเร็วขึ้นในอนาคต
 
 
ประมวลโดย:
พันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
KU4.0

Facebook Comments Box