การประชุม “Higher Education Time of Change”

Event-Date: 
Wednesday, January 31, 2018 (All day) to Friday, February 2, 2018 (All day)
วันนี้ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับผู้แทนมหาวิทยาลัยจากจีน เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีนานาชาติ เฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ ๗๕ ปี (๒ ก.พ.๒๔๘๖) แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Presidents Forum: In Celebration on the 75th Anniversary of Kasetsart University) ภายใต้หัวข้อการประชุม “Higher Education Time of Change” ระหว่างวันที่ ๓๑ ม.ค.- ๒ ก.พ.๖๑ ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
 
๑.ในการประชุมดังกล่าวมีอธิการบดี ผู้บริหาร บุคลากร นิสิตและนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและมหาวิทยาลัยทั่วโลก เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อการบริหารจัดการศึกษาในอนาคต ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยในต่างประเทศจำนวน ๑๒ ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ฟินแลนด์ สหราชอาณาจักร อินโดนีเซีย อิตาลี ญี่ปุ่น ลาว เมียนมา นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ เนเธอร์แลนด์ และเวียดนาม รวม ๓๕ แห่ง มหาวิทยาลัยในประเทศไทย รวม ๓๑ แห่ง เอกอัครราชทูต และผู้แทนจาก ๔ ประเทศ
 
๒. สำหรับพิธีเปิดการประชุมอธิการบดีนานาชาติ ได้มีขึ้นในวันที่ ๑ ก.พ.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยรูปแบบของการประชุม ประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษและการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
      ๒.๑ ประเด็นหลักของการประชุมในช่วงเช้าวันที่ ๑ ก.พ.๖๑ ได้มุ่งเน้นรูปแบบการศึกษาของสังคมปัจจุบันที่ไม่เหมือนเดิมและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเริ่มต้นด้วยการปาฐกถาพิเศษหัวข้อ Global Opportunities and Challenges for University Leaders (โอกาสและความท้าทายของผู้บริหารมหาวิทยาลัยทั่วโลก) ตามด้วยการปาฐกถาพิเศษอีกหนึ่งหัวข้อ ได้แก่ The Aging Population and Continued Education (ประชากรที่คนสูงอายุมีจำนวนมากขึ้นและการศึกษาต่อเนื่อง) ต่อด้วยการเสวนาภายใต้ประเด็นหลักที่เกี่ยวกับบทบาทของมหาวิทยาลัย ในการเตรียมการศึกษาในสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลง สำหรับการเสวนาภายใต้ประเด็นหลักที่เกี่ยวกับบทบาทของมหาวิทยาลัยในการเตรียมการศึกษาในสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลง (The Role of the University in the Provision of Education in the Changing Society) โดยมีผู้แทนจาก Yangzhou University ของจีนเข้าร่วมการเสวนาด้วย 
      ๒.๒ ประเด็นหลักของการประชุมในช่วงบ่ายวันที่ ๑ ก.พ.๖๑ ได้มุ่งเน้นบทบาทของมหาวิทยาลัยในการผลิตงานวิจัยที่ยั่งยืนและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีปาฐกถาพิเศษอีกสองหัวข้อ ได้แก่ การส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่ออนาคต (Promoting Sustainable and Socially Responsible Universities for the Future) และการบูรณาการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ในการสร้างสรรค์งานวิจัยที่ยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม (Integrating with Different Stakeholders in Creating Sustainable Research and Social Responsibilities for Global Advancement) ซึ่งมี Sun Qixin อธิการบดีของมหาวิทยาลัย China Agricultural University ของจีนร่วมในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
 
บทสรุป มหาวิทยาลัยในประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่างปรับตัวปรับการทำงานและจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยนไปจากอดีต ทั้งในด้านเทคโนโลยี ลักษณะงานอาชีพใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดจนการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ทำให้จำนวนเยาวชน นิสิต นักศึกษาลดลง มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องเน้นการเรียนการสอนในระดับผู้ใหญ่หรือกลุ่มคนวัยทำงานมากขึ้น นอกจากนี้มหาวิทยาลัยต้องมุ่งสร้างงานวิจัยที่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ หลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ และตอบสนองต่อผู้เรียนซึ่งมีความหลากหลายโดยไม่จำเป็นต้องได้รับปริญญา นับเป็นโอกาสดีที่จะได้นำเสนอการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และแลกเปลี่ยนมุมมองกับมหาวิทยาลัยที่เป็นต้นแบบทางการจัดการศึกษาของโลก รวมทั้งผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการศึกษาของไทยต่อไป
 
ประมวลโดย:
พันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
KU4.0
 
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://kasettumkin.com/innovation-technology/article_13052 และเว็บไซต์ http://www.naewna.com/local/317075)

Facebook Comments Box