การประชุมกลุ่มย่อยเรื่อง การศึกษาแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหม

Event-Date: 
Tuesday, May 15, 2018 - 10:00 to 12:00

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น. พลเอกสุรสิทธิ์ ถนัดทาง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษม์ ตันตยกุล รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน พร้อมด้วยศาสตราจารย์จาง ซีเจิ้น และคณะนักวิจัย ได้เยี่ยมเยือนสถาบันการศึกษาเส้นทางสายไหม(Institute of Silk Road Studies) มหาวิทยาลัยซีเป่ย เมืองซีอาน  และเข้าพบศาสตราจารย์ Lu Shanbing  คณบดีแห่งสถาบันการศึกษาเส้นทางสายไหม  (Northwest University) และจัดการประชุมกลุ่มย่อยเรื่อง การศึกษาแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหม

 

ในการจัดประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง การศึกษาแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหม ณ ห้องประชุมสถาบันการศึกษาเส้นทางสายไหม โดยมีคณะนักวิจัยจากศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน และนักวิจัยของสถาบันการศึกษาเส้นทางสายไหมเข้าร่วมประชุม  สาระสำคัญของการประชุมมีดังนี้

  • รัฐบาลจีนได้ให้ความสำคัญกับสถาบันการศึกษาเส้นทางสายไหม มหาวิทยาลัยซีเป่ย ในฐานะคลังสมองระดับสูง ที่มีบทบาทในการพัฒนาแถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหม เป็นศูนย์รวมข้อมูล และมีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาประเทศต่าง ๆ เช่น ปากีสถาน เนปาล และคาซัคสถาน เป็นต้น
  • สถาบันการศึกษาเส้นทางสายไหมได้ดำเนินงานร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงศึกษาธิการของจีนในการจัดทำคู่มือ และเผยแพร่ความรู้เรื่องเส้นทางสายไหมให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
  • รองศาสตราจารย์ Xi Huidong รองคณบดีสถาบันการศึกษาเส้นทางสายไหม ได้กล่าวถึงมุมมอง 3 ด้านที่สามารถนำมาเชื่อมต่อการพัฒนาในปัจจุบัน ได้แก่ (1) ประเทศในแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมร่วมกันกำหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์ (2) ร่วมกันดูแลมรดกทางวัฒนธรรม และ (3) ร่วมกันดำเนินโครงการวิจัย

                           

 

 

Facebook Comments Box