ลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาเส้นทางสายไหม มหาวิทยาลัยซีเป่ย กับศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสมาคมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านเศรษฐกิจ และการค้าอาเซียน

Event-Date: 
Wednesday, May 16, 2018 - 14:00 to 16:00

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 14.00 น. พลเอกสุรสิทธิ์ ถนัดทาง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)  ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่างสถาบันการศึกษาเส้นทางสายไหม มหาวิทยาลัยซีเป่ย (ศาสตราจารย์ Lu Shanbing) กับศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  และสมาคมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านเศรษฐกิจ และการค้าอาเซียน (ดร.ธารากร วุฒิสถิรกูล)

 

สาระสำคัญของการลงนามบันทึกความร่วมมือ ได้แก่ การร่วมมือกันในด้านการวิจัย แลกเปลี่ยนบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา และจัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับเส้นทางสายไหม

 

โดยทั้ง 3 ฝ่ายจะให้ความสำคัญกับโครงการการร่วมมือ

  • การศึกษาประวัติศาสตร์ และมรดกทางวัฒนธรรมตามแนวระเบียงเศรษฐกิจจีน และคาบสมุทรอินโดจีน
  • การประเมินความเสี่ยงของความร่วมมือในโครงการคาบสมุทรอินโดจีน
  • ฝึกอบรมบุคลากรสำหรับโครงการแถบเศรษฐกิจ และเส้นทางสายไหม
  • การจัดเวทีคลังสมองไทย-จีน
  • การศึกษาการค้าเสรีจีน-อาเซียน
  • การศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาของอาเซียน

Facebook Comments Box