การพบปะกันระหว่างผู้บริหารของศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน และฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศของ Development Research Center of the State Council of PRC (DRC)

Event-Date: 
Wednesday, May 23, 2018 - 10:00 to 12:00

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น. พลเอกสุรสิทธิ์ ถนัดทาง  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) และคณะนักวิจัย   พร้อมด้วยพันเอก อาทิตย์ ม่วงเล็ก  ผู้ช่วยทูตทหารบกไทยประจำกรุงปักกิ่ง (รักษาราชการแทนผู้ช่วยทูตทหารไทยประจำกรุงปักกิ่ง) ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน  และได้เข้าพบคุณ Yu Jun รองผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งศูนย์วิจัยการพัฒนา สำนักนายกรัฐมนตรี (Development Research Center of the State Council of PRC: DRC) สถาบันคลังสมองของจีนที่มีบทบาทสำคัญนับตั้งแต่จีนเปิดประเทศและปฏิรูปเศรษฐกิจ  ปัจจุบัน DRC เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหลักในการสร้างเครือข่ายคลังสมองเส้นทางสายไหม  ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ   ในการพบปะกันระหว่างผู้บริหารของ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน และฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศของDRCครั้งนี้  ได้มีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการสร้างเครือข่ายคลังสมองเส้นทางสายไหมนานาชาติ (Silk Road Think Tank Network) และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วมกัน

 

  

Facebook Comments Box